Zasady zdawania egzaminu ze znajomości języka polskiego dla kandydatów z zagranicy

 

Zasady zdawania egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego

dla kandydatów z zagranicy

 

§ 1

Kandydaci zamierzający podjąć na Uniwersytecie Rzeszowskim studia w języku polskim powinni udokumentować znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego uznawane przez  Centralną Komisję Rekrutacyjną UR to:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA)
 2. certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (więcej informacji na stronie: http://certyfikatpolski.pl/ ). Egzamin certyfikatowy można zdawać na Uniwersytecie Rzeszowskim. Egzaminy te prowadzi Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa (więcej informacji na stronie Instytutu: http://ipid.ur.edu.pl/egzamin_certyfikatowy_jpjo.php )
 3. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 4. zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z zagranicy.

Jeżeli kandydat nie może przedstawić dokumentów, o których mowa w punktach: a, b, c, to wówczas jest zobowiązany do zdawania egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego, nazywanego w dalszej części egzaminem.

 

§ 2

Podstawowe informacje o egzaminie

 1. Egzamin jest organizowany przez Centrum Polonijne UR w porozumieniu z Działem Rekrutacji i Karier Studenckich.
 2. Od kandydatów zdających egzamin wymaga się znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności jest zamieszczony na stronie www Centrum Polonijnego. Ponadto na stronie tej są zamieszczone przykładowe testy, tak by kandydat mógł zapoznać się ze sposobem egzaminowania.
 3. Terminy egzaminu ustala Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Są one ogłaszane na stronie UR dla kandydatów oraz na stronie Centrum Polonijnego.
 4. Egzamin odbywa się na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, dokładne informacje o miejscu egzaminu są zamieszczane na stronie www Centrum Polonijnego.
 5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum Polonijnego. W skład komisji wchodzą lektorzy zatrudnieni w Centrum Polonijnym oraz nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

 

§ 3

Przebieg egzaminu

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci przedstawiają komisji dokumenty potwierdzające tożsamość.
 2. Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej. Czas przeznaczony na napisanie wynosi 120 minut. Po egzaminie pisemnym przeprowadzany jest egzamin ustny, który trwa około 20 minut.
 3. Podczas egzaminu kandydaci są zobowiązani do samodzielnego wykonywania zadań.
 4. Kandydaci nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, podczas egzaminu urządzenia te powinny być wyłączone.
 5. Wykrycie braku samodzielności podczas egzaminu skutkuje przerwaniem i unieważnieniem egzaminu. W tej sytuacji kandydat może zdawać egzamin w kolejnym terminie.
 6. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów za wykonane zadania.
 7. Kandydat, który nie zdał egzaminu, ma możliwość zdawania w kolejnym terminie.
 8. Wyniki egzaminu zostaną przekazane zdającym po sprawdzeniu wszystkich prac pisemnych.
 9. Komisja egzaminacyjna przekaże informacje o zdanych egzaminach do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.
 10. Zdający mają możliwość zobaczenia swoich prac w siedzibie Centrum Polonijnego.
 11. Kandydaci, którzy zdobyli więcej niż 70% punktów są zwolnieni z udziału w obowiązkowym lektoracie języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Rzeszowskim.