Studia miejskie

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych. Jednocześnie od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 udokumentowanej oceną na dyplomie ukończenia studiów I lub II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych. W przypadku kandydatów posiadających na dyplomie ocenę z języka innego niż angielski oczekuje się certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena z dyplomu ukończenia studiów

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów oraz ocena z języka angielskiego uzyskana na studiach I lub II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych
Oceny z języka angielskiego przeliczane są w następujący sposób:

  • ocena bardzo dobry (5,0) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - 30 pkt
  • ocena dobry plus (4,5) - 20 pkt
  • ocena dobry (4,0) - 10 pkt
  • ocena dostateczny plus (3,5) - 5 pkt
  • ocena dostateczny (3,0) - 0 pkt

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.