Fizyka (po lic.)

Poziom – II stopnia (4 semestry, po studiach licencjackich)
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, np. Bachelor's degree, z kierunków: fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, fizyka medyczna, optyka okularowa, optometria, inżynieria medyczna lub inżynieria materiałowa

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, np. Bachelor's degree, z kierunków: fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, optyka okularowa, optometria, fizyka medyczna oraz inżynieria medyczna.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, optyka okularowa oraz optometria

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK