Filozofia

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dyscyplin wchodzących w zakres nauk społecznych i nauk humanistycznych

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK