Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części  pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Egzamin wstępny
Egzamin wstępny będzie mieć formę rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas ustnej rozmowy przeprowadzanej przez komisję rekrutacyjną ocenie są poddawane predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu logopedy:

  • motoryka narządów artykulacyjnych – ocena motoryki warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy na podstawie prób wskazanych przez członków komisji (m.in. próby z testu H. Rodak),
  • wyrazistość i prawidłowość artykulacji – oceniana na podstawie rozmowy, powtarzania logatomów i łamańców językowych,
  • wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia – oceniana na podstawie swobodnej rozmowy oraz czytania,
  • słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny (test paronimów).

Uwagi:

  • Każdy z elementów oceniany jest w kategoriach: ocena negatywna – ocena pozytywna. Negatywna ocena z jednego z wyżej wymienionych elementów wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  • Od kandydatów oczekuje się nienagannej wymowy i dykcji oraz dobrego słuchu fizycznego i fonematycznego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.