Sztuki wizualne

Kierunek – sztuki wizualne

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree.
kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  1. Portfolio

- złożenie portfolio w formie katalogu z fotografiami min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne).  Portfolio należy wysłać na adres mailowy: rekrutacja.isp@ur.edu.pl

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

- rozmowa na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej.

Szczegółowe wymagania znajdują się tutaj.

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji:

- dorobek artystyczny - 8 pkt.

- rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt

Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Centralną Komisję Rekrutacyjną jest podpisanie oświadczenia o autorstwie przesłanych prac.

Stosuje się następującą skalę punktów:

- Portfolio: od 0 do 15 punktów,

- rozmowa kwalifikacyjna: od 0 do 15 punktów.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.