Turystyka i rekreacja

Kierunek – turystyka i rekreacja

Poziom – I stopnia

Forma – stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Geografia – ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:

  • Pilot wycieczek - 50 pkt.
  • Przewodnik turystyczny - 30 pkt.
  • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
  • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.