Turystyka historyczna i kulturowa

Kierunek - turystyka historyczna i kulturowa

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.