Systemy diagnostyczne w medycynie

Kierunek – systemy diagnostyczne w medycynie

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka lub fizyka lub biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

lub

matematyka lub fizyka lub biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego i wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych w zakresie: elektronik, mechatronik, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Chemia – na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych w zakresie: elektronik, mechatronik, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej*
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

* pod uwagę brany jest wynik egzaminu , jeśli  nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.