Socjologia

Kierunek – socjologia

Poziom - I stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski oraz język obcy nowożytny (wskazany przez kandydata) -  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wiedza o społeczeństwie - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Historia - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.