Psychologia

Kierunek – psychologia

Poziom –jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – praktyczny

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia lub matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny wskazany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.