Prawo

Kierunek - prawo

Poziom - jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden z przedmiotów do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie lub język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski na poziomie podstawowym, gdy kandydat zdawał na maturze historię lub wiedzę o społeczeństwie (historia lub wiedza o społeczeństwie jest wówczas przedmiotem obowiązkowym, a język polski dodatkowym) lub geografia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.