Praca socjalna

Kierunek – praca socjalna

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski oraz język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Wiedza o społeczeństwie – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Biologia – ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.