Politologia

Kierunek – politologia

Poziom – I stopnia

Forma – stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski -  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden  przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka – na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.