Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom – jednolite studia magisterskie

Forma – stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – praktyczny

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski -  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język obcy wskazany przez kandydata - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.