Optometria

Kierunek – optometria

Poziom - I stopnia

Forma – stacjonarne i niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią – na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego (ten sam przedmiot nie może być brany pod uwagę zarówno jako przedmiot obowiązkowy i dodatkowy)
lub wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
lub egzaminów zawodowych w zakresie: optyk-mechanik, technik optyk

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.