Ochrona środowiska

Kierunek - ochrona środowiska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią lub  fizyka, matematyka, biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie* na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Jeden przedmiot nieuwzględniony w nadrzędnych kryteriach rekrutacji z grupy przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych** na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

* pod uwagę brany jest ten przedmiot, który nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy
** pod uwagę brany jest ten przedmiot, który nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy i przedmiot dodatkowy

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.