Menedżer rozwoju produktu

Kierunek – menedżer rozwoju produktu

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden z przedmiotów do wyboru: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS lub informatyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc Język polski –  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.