Malarstwo

Kierunek malarstwo

Poziom jednolite magisterskie

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia jednolitych studiów magisterskich
egzamin wstępny
  1. Portfolio

katalog z fotografiami lub uszeregowany zestaw odbitek barwnych w formacie pdf, min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych; malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne z wyróżnieniem prac malarskich (odbitki powinny wiernie oddawać walory prac).
Ww. materiały należy wysłać na adres mailowy: rekrutacja.isp@ur.edu.pl

Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Centralną Komisję Rekrutacyjną jest dołączenie podpisanego oświadczenia o autorstwie przesłanych prac.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

rozmowa na temat twórczości kandydata, prac, względnie zrealizowanych projektów artystycznych, oraz wiedzy z zakresu sztuki i kultury (rozmowa z kandydatem odbywa się zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej).

Szczegółowe wymagania znajdują się tutaj.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

UWAGA:

Stosuje się następującą skalę punktów:

  • portfolio: 0-15
  • rozmowa kwalifikacyjna: 0-15

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji:

  • portfolio -  8 pkt.
  • rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt

 

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.