Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Kierunek – logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny – część pisemna  egzaminu maturalnego, zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

egzamin wstępny*

(jeśli przepisy nadrzędne dopuszczają)

Egzamin wstępny będzie mieć formę rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas ustnej rozmowy przeprowadzanej przez komisję rekrutacyjną ocenie są poddawane predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu logopedy:

  1. motoryka narządów artykulacyjnych – ocena motoryki warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy na podstawie prób wskazanych przez członków komisji (m.in. próby z testu H. Rodak);
  2. wyrazistość i prawidłowość artykulacji – oceniana na podstawie rozmowy, powtarzania logatomów i łamańców językowych;
  3. wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia – oceniana na podstawie swobodnej rozmowy oraz czytania;
  4. słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny (test paronimów).
Każdy z elementów oceniany jest w kategoriach: ocena negatywna – ocena pozytywna. Negatywna ocena z jednego z wyżej wymienionych elementów wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

UWAGA

Od kandydatów oczekuje się nienagannej wymowy i dykcji oraz dobrego słuchu fizycznego i fonematycznego;

*zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (art. 70 ust. 4), w przypadku rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie uczelnia może sprawdzić poprzez dodatkowy egzamin wstępny  szczególne predyspozycje do podejmowania studiów, niesprawdzalne w trybie egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.