Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Kierunek – logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Poziom - I stopnia - studia inżynierskie

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: matematyka lub język polski lub język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot spośród następujących: geografia lub biologia lub fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Przedmiot wskazany przez kandydata – jeden przedmiot nieuwzględniony w nadrzędnych kryteriach rekrutacji z grupy przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych** na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

**pod uwagę brany jest ten przedmiot, który nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy i przedmiot dodatkowy

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.