Kierunek lekarski prowadzony w j. polskim

Kierunek – LEKARSKI (studia prowadzone są w języku polskim)

Poziom - 6 letnie jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia –ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Biologia oraz jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

UWAGA

O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu obowiązkowego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.