Jazz i muzyka rozrywkowa

Kierunek studiów – jazz i muzyka rozrywkowa
Poziom studiów – I stopnia
Forma studiów – stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny*
*w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego.
Egzamin wstępny sprawdzian praktyczny - patrz uwagi

UWAGI:

specjalność: wykonawstwo instrumentalne
trąbka, saksofon, flet, puzon, skrzypce, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja.
Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja
Sprawdzian dyspozycji
słuchowych
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem. 0-25
Egzamin z instrumentu

a) obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat + improwizacja + temat
b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat + improwizacja + temat
c) sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według poniższych zasad:

  • dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
  • dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
  • dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych
0-60
Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej) 0-15

 

specjalność: wykonawstwo wokalne
Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja
Sprawdzian dyspozycji
słuchowych
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem 0-25
Egzamin wokalny a) obowiązkowe wykonanie bluesa.
b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books”.
c) obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.
d) przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji – sprawdzian dykcji.
Uwaga!
Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły: temat + improwizacja + temat w odniesieniu do podpunktów a), b).
0-60
Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej) 0-15

Uwagi:

  1. Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego skontaktować się z Komisją Egzaminacyjną ([email protected]) w celu ustalenia wyboru repertuaru oraz przebiegu egzaminu.
  2. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.
  3. Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
  4. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów, przy czym egzamin uznaje się za niezdany, jeśli kandydat z którejkolwiek części nie uzyska min. 5 pkt. Maksymalna ilość punktów to 100.
  5. Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.