Grafika

Kierunek – grafika

Poziom jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego
lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia jednolitych studiów magisterskich
egzamin wstępny
  1. Portfolio

- złożenie portfolio w formie katalogu z fotografiami min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne).

Portfolio należy wysłać na adres mailowy: rekrutacja.isp@ur.edu.pl

Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Centralną Komisję Rekrutacyjną jest podpisanie oświadczenia o autorstwie przesłanych prac.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna
    - rozmowa na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej.

Szczegółowe wymagania znajdują się tutaj.

kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

UWAGA:

Stosuje się następującą skalę punktów:

  • portfolio: 0-15
  • rozmowa kwalifikacyjna: 0-15

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji:

  • portfolio -  8 pkt.
  • rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.