Finanse i rachunkowość

Kierunek – finanse i rachunkowość

Poziom– I stopnia

Forma– stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia– ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden z  przedmiotów wskazany przez kandydata: geografia, historia,  WOS,  informatyka lub język obcy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.