Filologia rosyjska

Kierunek – filologia rosyjska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język obcy nowożytny – wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski – wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Inny przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym wskazany przez kandydata – wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.