Filologia polska

Kierunek – filologia polska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części  pisemnej egzaminu maturalnego
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.