Filologia angielska

Kierunek – filologia angielska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski – poziom podstawowy lub rozszerzony z  części pisemnej egzaminu maturalnego.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski –  poziom podstawowy lub rozszerzony z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne:

Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka angielskiego) przelicza się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób: poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3

Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%.

Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym mnożony jest razy 2.

O przyjęcie na kierunek filologia angielska mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z przedmiotu obowiązkowego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.