Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden przedmiot  wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
egzamin wstępny /jeśli przepisy nadrzędne dopuszczają przeprowadzenie egzaminu Sprawdzian praktyczny - patrz uwagi

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Uwagi

Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja
Sprawdzian dyspozycji słuchowych Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem. 0-10
Sprawdzian dyspozycji głosowych Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego (na przykład ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”). 0-10
Sprawdzian dyspozycji manualnych Dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”. 0-10
Gra na instrumencie Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie 0-10

Uwagi:

  1. Instytut Muzyki zapewnia akompaniament do utworów ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”.
  2. Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego zgłosić Komisji Egzaminacyjnej ([email protected]) tytuły utworów wybranych z wyżej wymienionego zbioru.
  3. Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 3 punkty. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
  4. Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.