Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kierunek – bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Jeden z przedmiotów do wyboru: chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, matematyka, biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego  
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Język obcy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym  z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.