Architektura krajobrazu

Kierunek – architektura krajobrazu

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny -  wskazany przez kandydata, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.