Limity przyjęć na studia

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez UR w roku akademickim 2023/2024
określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 149/2023 Rektora UR z dnia 18 października 2023 r.

Limit przyjęć to informacja ilu kandydatów może zostać przyjętych na dany kierunek studiów lub jaka jest wymagana ilość kandydatów konieczna do jego uruchomienia.

Określenia odnoszące się do limitów przyjęć na studia:

 • poziom kształcenia
  - I stopień lic. (studia 3-letnie),
  - I stopień inż. (studia 3,5-letnie),
  - jednolite studia magisterskie (studia 5-letnie),
  - II stopnia (studia 2-letnie uzupełniające);
 • profil kształcenia
  P - praktyczny, O - ogólnoakademicki;
 • limit przyjęć
  liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ;
 • min.
  limit przyjęć minimalny - najmniejsza liczba kandydatów do przyjęcia, wymagana do uruchomienia kierunku studiów;
 • max.
  limit przyjęć maksymalny - nieprzekraczalna liczba kandydatów, którzy mogą rozpocząć studia na poszczególnych kierunkach studiów;

Limit przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim 2023/2024 - rekrutacja zimowa

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
architektura krajobrazu 45 40
biotechnologia 40 -
fizyka 35 -
informatyka 40 -
inżynieria materiałowa 35 -
logistyka w sektorze rolno-spożywczym 70 -
mechatronika 50 30
ochrona środowiska 50 40
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 50 40
rolnictwo 40 30
technologia żywności i żywienie człowieka 70 40