Przestrzeń graficzna jako forma swobodnej kreacji twórczej / Graphic space as a form of free creative creation

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Fine arts and art conservation

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR
[email protected]

dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR
pbinczycki@ur.edu.pl

dr hab. Agnieszka Dobosz-Bruchnalska, prof. UR

adobosz@ur.edu.pl

dr hab. Joanna Janowska-Augustyn, prof. UR

jjanowska@ure.du.pl

dr hab. Marcin Jachym, prof. UR

mjachym@ur.edu.pl

dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

alech@ur.edu.pl

dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR
[email protected]

dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR
pbinczycki@ur.edu.pl

dr hab. Agnieszka Dobosz-Bruchnalska, prof. UR

adobosz@ur.edu.pl

dr hab. Joanna Janowska-Augustyn, prof. UR

jjanowska@ure.du.pl

dr hab. Marcin Jachym, prof. UR

mjachym@ur.edu.pl

dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

alech@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Przestrzeń graficzna jako forma swobodnej kreacji twórczej

Graphic space as a form of free creative creation

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Temat badawczy skonstruowany jest tak, aby każdy z pracowników naukowych mógł wpisać się swoją działalnością w obszar technik grafiki warsztatowej. Realizując prace graficzne w swojej technice autor poszukuje oryginalnych rozwiązań artystycznych i technologicznych. Szerokie ujęcie tematu pozwala na łączenie i eksperymentowanie w mediach związanych z tworzeniem obrazu graficznego. Tradycyjne techniki łączone są z technikami cyfrowymi.

The research topic is structured in such a way that each of the research workers can contribute to the field of printmaking techniques with their activities. When creating graphic works in his technique, the author is looking for original artistic and technological solutions. A broad approach to the subject allows you to combine and experiment in media related to the creation of a graphic image. Traditional techniques are combined with digital techniques.

Słowa klucze / Keywords

grafika, kreacja, eksperyment, obraz, technika.

graphics, creation, experiment, image, technique

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat do szkoły doktorskiej, podejmujący studia doktoranckie w zakresie tego tematu powinien przedstawić dorobek artystyczny, jak również powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu  znajomości techniki i technologii grafiki warsztatowej (druk płaski, wklęsły i wypukły), jak również z znajomość technologii warsztatu cyfrowego (programy graficzne itp.)

A candidate for a doctoral school who undertakes doctoral studies in the field of this subject should present artistic achievements, as well as demonstrate knowledge and skills in the field of technique and technology of graphic arts (flat, intaglio and relief printing), as well as knowledge of digital workshop technology ( graphics programs, etc.)