Badania artystyczne środków formalnych, wyrazowych i związków semantycznych w dziele sztuki / Artistic research of formal, expressive and semantic means in a work of art

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Fine arts and art conservation

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

jsankowski@ur.edu.pl

dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR

anikiel@ur.edu.pl

dr hab. prof. UR Jarosław Sankowski, prof. UR

jsankowski@ur.edu.pl

dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR

anikiel@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Badania artystyczne środków formalnych, wyrazowych i związków semantycznych w dziele sztuki w kontekście ich oddziaływania kulturowo – społecznego, oraz wzajemnych relacji z innymi obszarami nauk.

Artistic research of formal, expressive and semantic means in a work of art in the context of their cultural and social impact and mutual relations with other areas of science.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Obszar badań obejmuje zagadnienie ekspresji i wartości koloru, oraz światła w obrazie, ekspresję warsztatu malarskiego i jego wpływ na dzieło, wartości wyrazowe koloru, wpływ wartości wyrazowych koloru na formę obrazu, oraz symboliczne aspekty światła w malarstwie i rysunku.

Grupa zagadnień pozwala na próbę zdefiniowania obrazu jako dokonywanej różnymi technologicznymi zabiegami wizualizacji konkretnego przedmiotu, pojęcia, przestrzeni lub sytuacji. Szeroka formuła takiej postawy badawczej zakłada nieograniczone możliwości ekspresji twórczej, aktywność w szeroko pojętym obszarze sztuk wizualnych. Łączenie w jednym dziele różnych dyscyplin czy technik, kreacje w tradycyjnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych, jak i stosowanie mediów cyfrowych. Badania artystyczne w Zakładzie Malarstwa oscylują także wokół kluczowych tematów XXI wieku. Dotyczą m.in. poszukiwania formy malarskiej wyrażającej przemianę egzystencjalną współczesnego człowieka.

The area of research includes the issue of expression and value of color, and light in the picture, the expression of the painting workshop and its impact on the work, the express values of color, the influence of the express values of color on the form of the picture, and the symbolic aspects of light in painting and drawing.

A group of issues allows an attempt to define an image as a visualization of a specific object, concept, space or situation made by various technological procedures. The broad formula of such a research attitude assumes unlimited possibilities of creative expression, activity in the broadly understood area of visual arts.

Combining different disciplines or techniques in one work, creations in traditional painting, drawing and graphic techniques, as well as the use of digital media. Artistic research in the Department of Painting also oscillates around key themes of the twenty-first century. They concern, m.in search for a painting form expressing the existential transformation of contemporary man.

Słowa klucze / Keywords

sztuka, malarstwo, kolor, rysunek, ekspresja

art, painting, color, drawing, expression

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat powinien posiadać cechy artysty świadomego swoich działań artystycznych w formie jak i w treści przekazu. Posiadać dyplom magisterski, oraz udokumentowany dorobek naukowy i artystyczny w trakcie, jak i po ukończeniu studiów. Obszar poszukiwań kandydata powinien być zbieżny z założeniami tematu badawczego Zakładu Malarstwa ISP UR. Twórczość powinna odznaczać się odpowiednim poziomem artystycznym i stanowić bazę do dalszych prac postępowania doktorskiego. Oczekiwaną cechą kandydata jest inwencja i kreatywność a przydatną cechą; otwartość na współpracę, oraz na uwagi i sugestie w obrębie działań pracy doktorskiej.  

The candidate should have the characteristics of an artist aware of his artistic activities in the form and content of the message. Have a master's degree, and documented scientific and artistic achievements during and after graduation. The area of search for a candidate should be consistent with the assumptions of the research topic of the Department of Painting ISP UR. The work should be characterized by an appropriate artistic level and constitute the basis for further work of the doctoral procedure. The expected quality of the candidate is invention and creativity and a useful trait; openness to cooperation, as well as to comments and suggestions within the activities of the doctoral dissertation.