Badania obrazowania graficznego i multimedialnego w przestrzeni publicznej / Research on graphic and multimedia imaging in public space

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Fine arts and art conservation

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

prof. dr hab. Mirosław Pawłowski

mpawlowski@ur.edu.pl

dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR

wgrzegorczyk@ur.edu.pl

dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

jsawicka@ur.edu.pl

prof. dr hab. Mirosław Pawłowski

mpawlowski@ur.edu.pl

dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR

wgrzegorczyk@ur.edu.pl

dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

jsawicka@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Badania obrazowania graficznego i multimedialnego w przestrzeni publicznej

Research on graphic and multimedia imaging in public space

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Celem badań jest szukanie relacji pomiędzy sztuką i projektowaniem a przestrzenią publiczną człowieka. Identyfikacja wizualna, projektowanie publikacji do druku (grafika wydawnicza), ilustracja, wizualizacja danych (infografika), druk artystyczny, typografia i ich właściwy dobór dla wyrażenia złożonych projektów projektowych to podstawa pracy badawczej. Ważny jest dobór metod realizacji założeń i tez określonych w temacie.

W zakresie multimediów ważne są niekonwencjonalne rozwiązania warsztatowe. Łączenie dyscyplin (warsztat plus technologia) w kontekście nowych mediów oraz badanie relacji pomiędzy sztukami wizualnymi, a ich interdyscyplinarność to główny kierunek działań artystyczno-naukowych.

W pracy doktorskiej wychodzenie poza utarte ścieżki, sięganie do różnorodnych źródeł oraz łączenie dziedzin, staje się koniecznością.

Efekty osiągnięte w części artystycznej powinny być rozwinięte w rozprawie teoretycznej, będącej częścią pracy doktorskiej. Całość powinna mieć charakter nowatorski, oryginalny i nie stanowić plagiatu.

The aim of the research is to search for the relationship between art and design and human public space. Visual identification, designing publications for printing (publishing graphics), illustration, data visualization (infographic), printmaking, typography and their proper selection to express complex design projects are the basis of research work. It is important to choose the methods of implementing the assumptions and theses specified in the topic.

In the field of multimedia, unconventional workshop solutions are important. Combining disciplines (workshop plus technology) in the context of new media and researching the relationship between visual arts and their interdisciplinarity is the main direction of artistic and scientific activities. In the doctoral dissertation, going beyond the beaten path, reaching for various sources and combining fields becomes a necessity.

The effects achieved in the artistic part should be developed in the theoretical dissertation, which is part of the doctoral dissertation. The whole thing should be innovative, original and not plagiarized.

Słowa klucze / Keywords

Grafika, Grafika projektowa, Mutimedia

Graphics, Design Graphics, Multimedia

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie w zakresie dyscypliny artystycznej do której aplikuje

The candidate should have a master's degree in the artistic discipline to which he is applying