Zewn. i wewn. uwarunkowania twórczości w paradygmatach teoretyczno–praktycznym sztuki, nauk humanistycznych i społecznych/External and internal determinants of creativity in the theoretical and practical paradigms of the arts, humanities and social scienc

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki muzyczne

Music

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

1.      dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

 

2.      prof. dr hab. Marta Wierzbieniec

           mwierzbieniec@ur.edu.pl

1.      dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

 

2.      prof. dr hab. Marta Wierzbieniec

           mwierzbieniec@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania twórczości w paradygmatach: teoretyczno – praktycznym sztuki, nauk humanistycznych i społecznych.

External and internal determinants of creativity in the theoretical and practical paradigms of the arts, humanities and social sciences.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Twórczość analizowana jest w rozmaitych kontekstach: poznawczym, estetycznym, artystycznym, kulturowym. Problematyka badawcza dotyczy czynników wpływających na właściwe kształtowanie osobowości twórczej, świadome interpretowanie i słuchanie dzieł muzycznych, kultury muzycznej oraz szczególnie procesu przygotowania
i interpretacji utworów muzycznych w kontekście prawidłowości przebiegu (kontekst kształcenia) i radzenia sobie z inhibitorami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Creativity is analyzed in a variety of contexts: cognitive, aesthetic, artistic, cultural. The research problem concerns factors affecting the proper formation of creative personality, conscious interpretation and listening to musical works, musical culture and especially the process of preparing and interpreting musical works in the context of the regularity of the course (the context of education) and coping with internal and external inhibitors.

Słowa klucze / Keywords

Twórczość, osobowość, świadomość, inhibitory procesu twórczego

Creativity, personality, consciousness, inhibitors of the creative process

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

- umiejętności związane z metodyką i metodologią        

  prowadzenia badań naukowych;

- umiejętności związane z wnioskowaniem na podstawie

  wyników badań;

−kompetencje społeczne odnoszące się do działalności

  naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

- skills related to the methodology and methodology of

  conducting scientific research;

- skills related to reasoning on the basis of research results;

- social competence relating to scientific and research

  activities and the social role of the scientist.