Problematyka przygotowania i interpretacji utworów wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych/Problems of preparation and interpretation of vocal, instrumental, vocal-instrumental works

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki muzyczne

Music

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

prof. dr hab. Marta Wierzbieniec

mwierzbieniec@ur.edu.pl

prof. dr hab. Janusz Skowron

jskowron@ur.edu.pl

prof. dr hab. Paweł Paluch

ppaluch@ur.edu.pl

prof. dr hab. Olga Popowicz

opopowicz@ur.edu.pl

prof. dr hab. Jolanta Skorek-Muench

jskorek@ur.edu.pl

dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz, Prof. UR

mprejsnar@ur.edu.pl

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

dr hab. Agnieszka Hoszowska- Jabłońska, prof. UR

ahoszowska@ur.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Gallas

mgallas@ur.edu.pl

prof. dr hab. Marta Wierzbieniec

mwierzbieniec@ur.edu.pl

prof. dr hab. Janusz Skowron

jskowron@ur.edu.pl

prof. dr hab. Paweł Paluch

ppaluch@ur.edu.pl

prof. dr hab. Olga Popowicz

opopowicz@ur.edu.pl

prof. dr hab. Jolanta Skorek-Muench

jskorek@ur.edu.pl

dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz, Prof. UR

mprejsnar@ur.edu.pl

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

dr hab. Agnieszka Hoszowska- Jabłońska, prof. UR

ahoszowskajablonska@ur.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Gallas

mgallas@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Problematyka przygotowania i interpretacji utworów wokalnych, instrumentalnych, wokalno- instrumentalnych.

Problems of preparation and interpretation of vocal, instrumental, vocal-instrumental works.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Tematyka badawcza dotyczy konkretnych kompozycji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Powinna być realizowana jako nagranie z analizą teoretyczną, opisem recepcji w kulturze muzycznej prezentowanego dzieła, stanowiąc integralną część dysertacji doktorskiej (nagranie z opisem). Zakres opracowywanych utworów muzycznych jest nieograniczony i może zawierać szeroki wachlarz, od początków muzyki aż po współczesność.

Research topics concern specific compositions in theoretical and practical terms. It should be implemented as a recording with a theoretical analysis, a description of the reception in musical culture of the work presented, forming an integral part of the doctoral dissertation (recording with description). The range of music developed is unlimited and can include a wide variety, from the origins of music to the present day.

Słowa klucze / Keywords

recital, analiza, interpretacja, nagranie,

recital, analysis, interpretation, recording,

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

- Umiejętność gry na instrumencie na poziomie dyplomu

  ukończenia studiów muzycznych II stopnia (mgr)

- umiejętności związane z metodyką i metodologią        

  prowadzenia badań naukowych;

- umiejętności związane z wnioskowaniem na podstawie

  wyników badań;

−kompetencje społeczne odnoszące się do działalności

  naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

- the ability to play an instrument at the level corresponding to the diploma for completion of music studies of the second degree (MA)

- skills related to the methodology and methodology of

  conducting scientific research;

- skills related to reasoning on the basis of research results;

- social competence relating to scientific and research

  activities and the social role of the scientist.