Kompozytor – wykonawca – dzieło – perceptor – kontekst społeczny jako przedmiot badań w sztuce / Composer – performer – work – perceptor – social context as an object of study in art

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki muzyczne

Music

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. UR

tbratkowski@ur.edu.pl

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR

kkostrzewa@ur.edu.pl

dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR

enidecka@ur.edu.pl

dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. UR

tbratkowski@ur.edu.pl

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR

kkostrzewa@ur.edu.pl

dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR

enidecka@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Kompozytor – wykonawca – dzieło – perceptor – kontekst społeczny jako przedmiot badań w sztuce.

Composer – performer – work – perceptor – social context as an object of study in art.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Celem badań, w zależności od przyjętych założeń, jest: osobowości kompozytora, całokształt jego twórczości, reprezentatywny dla miejsca i czasu w ujęciu monograficznym, specyficzny i ważny dla kultury muzycznej określonej epoki, stylu, estetyki; wykonawca, którego interpretacje zawierają wartości artystyczne, przekazujące intencje kompozytora, własne oraz oczekiwania słuchaczy; dzieło muzyczne – usytuowane w kontekście kultury i funkcjonujące w przestrzeni życia muzycznego – poddane wielostronnej analizie i interpretacji; problematyka percepcji słuchowej i recepcji kulturowej dzieła muzycznego.

The aim of the research, depending on the assumptions made, is: the personality of the composer, the totality of his work, representative of the place and time in monographic terms, specific and important for the musical culture of a particular era, style, aesthetics; the performer, whose interpretations contain artistic values, conveying the intentions of the composer, his own and the expectations of listeners; the musical work – situated in the context of culture and functioning in the space of musical life – subjected to multifaceted analysis and interpretation; the problem of auditory perception and cultural reception of the musical work.

Słowa klucze / Keywords

Kompozytor, wykonawca, odbiorca, estetyka, kultura, recepcja

Composer, performer, audience, aesthetics, culture, reception

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

- umiejętności związane z metodyką i metodologią        

  prowadzenia badań naukowych;

- umiejętności związane z wnioskowaniem na podstawie

  wyników badań;

−kompetencje społeczne odnoszące się do działalności

  naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

- skills related to the methodology and methodology of

  conducting scientific research;

- skills related to reasoning on the basis of research results;

- social competence relating to scientific and research

  activities and the social role of the scientist.