Artystyczna i powszechna edukacja muzyczna na wszystkich poziomach kształcenia /Artistic and general music education at all levels of education

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki muzyczne

Music

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

dr hab. Wiesław Grzegorski, prof. UR

wgrzegorski@ur.edu.pl

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR

jscibor@ur.edu.pl

dr hab. Wiesław Grzegorski, prof. UR

wgrzegorski@ur.edu.pl

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR

jscibor@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Artystyczna i powszechna edukacja muzyczna na wszystkich poziomach kształcenia w kontekście badań tożsamości i relacji z istniejącymi systemami na świecie.

Artistic and general music education at all levels of education in the context of identity studies and relations with existing systems in the world.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Problematyka badawcza obejmuje systemy edukacji muzycznej w Polsce i na świecie, ich tożsamość i wzajemne relacje, różnice i podobieństwa w kontekście badań komparatystycznych. Szczegółowymi zagadnieniami są; model kształcenia muzyków profesjonalnych i świadomych (ukwalifikowanych) odbiorców, wartości w muzyce, kultury muzycznej i jej wpływu na ogólną kondycję poznawczą i estetyczna społeczeństwa.

The research problem concerns the systems of music education in Poland and the world, their identity and mutual relations, differences and similarities in the context of comparative studies. Specific issues are: a model for the education of professional musicians and informed (qualified) audiences, values in music, music culture and its impact on the general cognitive and aesthetic condition of society.

Słowa klucze / Keywords

edukacja muzyczna, komparatystyka, wartości estetyczne,

perceptor, nauczyciel

music education, comparativism, aesthetic values,

perceptor, teacher

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

- umiejętności związane z metodyką i metodologią        

  prowadzenia badań naukowych;

- umiejętności związane z wnioskowaniem na podstawie

  wyników badań;

−kompetencje społeczne odnoszące się do działalności

  naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

- skills related to the methodology and methodology of

  conducting scientific research;

- skills related to reasoning on the basis of research results;

- social competence relating to scientific and research

  activities and the social role of the scientist.