Spektroskopia EMR wybranych jonów metali przejściowych (3d/4f) w kryształach / EMR spectroscopy of selected transition metal ions (3d/4f) in crystals

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Inżynieria materiałowa

Materials engineering

Promotor / Supervisor

 

dr hab. Ireneusz Stefaniuk prof. UR

istefaniuk@ur.edu.pl

dr hab. Ireneusz Stefaniuk prof. UR

istefaniuk@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Spektroskopia EMR wybranych jonów metali przejściowych (3d/4f) w kryształach

EMR spectroscopy of selected transition metal ions (3d/4f) in crystals

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Spektroskopia elektronowego rezonansu magnetycznego (EMR) jest subtelną techniką służącą do poznania lokalnego otoczenia centrum paramagnetycznego. W zakresie tematu będą prowadzone pomiary widm EMR dla wybranych jonów przejściowych (3d/4f) w paśmie X i Q. Badanym materiałem będzie grupa kryształów tlenkowych z domieszkami wybranych jonów metali przejściowych. Prowadzona będzie teoretyczna analiza parametrów hamiltonianu  rozszczepienie zero-polowego przy użyciu specjalistycznych programów np. EasySpin. Celem prowadzonych badań jest określenie własności spektroskopowych materiałów ukierunkowane na zastosowanie w optoelektronice.

Electron magnetic resonance (EMR) spectroscopy is a fine technique for understanding the local surroundings of a paramagnetic centre. Within this scope of the topic, EMR spectra will be measured for selected transition ions (3d/4f) in the X and Q bands. The studied material will be a group of oxide crystals doped with selected transition metal ions. Theoretical analysis of the parameters of the zero-field splitting Hamiltonian will be carried out using specialised software, e.g. EasySpin. The aim of the research carried out is to determine the spectroscopic properties of materials orientated to application in optoelectronics.

Słowa klucze / Keywords

Elektronowy rezonans magnetyczny,

Pole krystaliczne,

jony metali przejściowych,

kryształy tlenkowe

Electron magnetic resonance,

Crystal field,

Transition metal ions,

Oxide crystals

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat do Szkoły Doktorskiej powinien posiadać:

- wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, fizyki i chemii,

- umiejętność komunikacji w języku angielskim,

- umiejętność  pracy w zespole.

A candidate for the Doctoral School should have the following:

- Knowledge of materials engineering, physics, and chemistry,

- The ability to communicate in English,

- The teamwork ability.