Opracowanie hybrydowego, pasywno-aktywnego systemu dźwiękochłonno-izolacyjnego / Development of a hybrid, passive-active sound-absorbing and insulating system

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Inżynieria materiałowa

Materials engineering

Promotor / Supervisor

Prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska

lleniowska@ur.edu.pl

Prof. Lucyna Leniowska, D.SC., Ph.D., Eng.

lleniowska@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Opracowanie hybrydowego, pasywno-aktywnego systemu dźwiękochłonno-izolacyjnego

Development of a hybrid, passive-active sound-absorbing and insulating system

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Ustrój dźwiekochłonno-izolacyjny to nowy rodzaj materiału funkcjonalnego. Taka wielowarstwowa konstrukcja posiada własność tłumienia hałasu w zakresie niskich i wysokich częstotliwości poprzez warstwy pasywne i co najmniej jedną warstwę aktywną.

Celem pracy jest opracowania nowatorskiej konstrukcji pasywno-aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego. Praca polega na zamodelowaniu i zbadaniu na drodze symulacji komputerowych i badań doświadczalnych wyselekcjonowanych i zunifikowanych ustrojów akustycznych, redukujących drgania i dźwięk w sposób aktywny i pasywny. Połączenie metod pasywnych i aktywnych oferuje skuteczność w zakresie zarówno wysokich jak i niskich częstotliwości, co w dotychczasowych rozwiązaniach nie było możliwe.

The sound-absorbing and insulating system is a new type of functional material. Such a multi-layer structure has the property of attenuating noise in the low and high frequency range by passive layers and at least one active layer.

The aim of the work is to develop an innovative construction of a passive-active sound-absorbing and insulating system. The work consists in modeling and testing, through computer simulations and experimental research, selected and unified acoustic systems that reduce vibrations and sound in an active and passive way. The combination of passive and active methods offers efficiency in the range of both high and low frequencies, which was not possible in previous solutions.

Słowa klucze / Keywords

Redukcja hałasu, materiały funkcjonalne, metody aktywne i pasywne

Noise reduction, functional materials, active and passive methods

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

- wiedza z zakresu podstaw akustyki i mechaniki

- wiedza z zakresu podstaw teorii sterowania

- znajomość programów do obliczeń i symulacji (np. Matlab, Ansys, Comsol itp.)

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- Basic knowledge of acoustics and mechanics

- knowledge of the basics of control theory

- knowledge of calculation and simulation programs (e.g. Matlab, Ansys, Comsol, etc.)

- Good knowledge of English in speech and writing