Informacje o pomocy materialnej

Informacje o pomocy materialnej dla studentów znaleźć można pod adresem: 

http://ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie

**********************************************

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne w zależności od sytuacji materialnej studenta określa zał. nr 9 do Regulaminu

Wniosek musi być zarejestrowany w Wirtualnej Uczelni

Do dnia 30.09.2020 nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód w rodzinie jest niższy niż 528 zł.

 

Zarządzenie Rektora nr 65/2020 w sprawie określenia formy i sposobu składania wniosków o świadczenia z Funduszu Stypendialnego do dnia 30.09.2020 r.