Harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej 2021/2022

ZASADY ZALICZENIA SESJI W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

Na podstawie § 19, § 31-33 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz § 1 Zarządzenia nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022:

· Sesja podstawowa obejmuje termin od 22.06 - 12.07.2022 r.

· Sesja poprawkowa obejmuje termin od 13.07 -24.07.2022 r.

· Przywrócenie terminów egzaminów lub zaliczeń z sesji poprawkowej oraz egzaminy dyplomowe obejmują termin od 1.09 -30.09.2022 r.

· Przedłużenie terminu złożenia egzaminu dyplomowego w przypadku złożenia pracy dyplomowej wraz z wymaganymi dokumentami do 30.09.2022 r., obejmuje termin do 30.10.2022 r.

W sesji podstawowej (pierwszy termin) - student ma obowiązek przystąpić do egzaminów i przedmiotów kończących się zaliczeniem. Wszystkie zaliczenia dopuszczające do egzaminu należy uzyskać przed sesją egzaminacyjną. W przypadku braku zaliczenia i nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, egzaminator wpisuje ocenę negatywną w sesji podstawowej. W terminie do 12.07.2022 r. student musi mieć zaakceptowaną pracę dyplomową w systemie Uczelnia 11 i systemie antyplagiatowym (JSA), brak tego warunku powoduje wpisanie „nzal” z seminarium dyplomowego przez promotora. W przypadku, gdy student z przyczyn obiektywnych (choroba, zdarzenie losowe itp.) nie dotrzyma tego terminu, może złożyć wniosek do Dziekana wraz z uzasadnieniem oraz opinią promotora o przywrócenie terminu sesji podstawowej. Po pozytywnej decyzji Dziekana termin do 24.07.2022 r. staje się dla studenta terminem sesji podstawowej. Promotor wpisuje zaliczenie z seminarium dyplomowego z datą bieżącą.

W sesji poprawkowej (drugi termin) - do egzaminów lub zaliczeń przystępuje student, który w sesji podstawowej otrzymał ocenę negatywną z przedmiotu lub student, który uzyskał zgodę Dziekana na przywrócenie terminu sesji podstawowej. Niezgłoszenie się studenta na egzamin w termiach sesji poprawkowej powoduje wpisanie przez egzaminatora lub promotora w systemie Uczelnia11 oceny negatywnej lub „nzal”. W przypadku, gdy student z przyczyn obiektywnych (choroba, zdarzenie losowe itp.) nie dotrzyma terminu do 24.07.2022 r., może złożyć wniosek do Dziekana wraz z uzasadnieniem 0 przywrócenie terminu sesji poprawkowej, a w przypadku seminarium dyplomowego wymagana jest opinia promotora.

Uwaga - obowiązek ustalenia terminów egzaminów przez nauczycieli dotyczy terminów sesyjnych, pozostałe terminy student ustala z egzaminatorem lub promotorem indywidualnie.

Studia stacjonarne

Administracja

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Nauki o Rodzinie

Pedagogika

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pedagogika Specjalna

Politologia

Praca socjalna

Prawo

Terminy egzaminów komisyjnych

II Prawo

Prawo administracyjne

8 wrzesień 2022r. godz. 11.00 ( forma pisemna)

Sala 4 ( budynek Plac Ofiar Getta 4)

Prawo karne

19 wrzesień 2022r. godz. 11.30 ( forma ustna)

Pokój 30 ( budynek Plac Ofiar Getta 4)

IV prawo

Postepowanie cywilne

16 wrzesień 2022r. godz. 15.30 ( forma ustna)

Pokój 30 ( budynek Plac Ofiar Getta 4)

 

Socjologia

 

Studia niestacjonarne

Administracja

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Pedagogika

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Praca socjalna

Prawo