Dokumenty do pobrania

Formularz oceny pracy dyplomowej (promotor)

Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent)

Wniosek o powołanie Komisji  egzaminu dyplomowego

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dobro studentów, nauczycieli akademickich i pracowników 
administracji, a także możliwość właściwej realizacji zajęć 
dydaktycznych w Kolegium Nauk Społecznych oraz w związku z zarządzeniem 
nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2020 r. w 
sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród 
społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych 
w formie zdalnej) przesyłam treść zarządzenia J.M. Rektora UR oraz pismo 
z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia zajęć dydaktycznych w Kolegium Nauk 
Społecznych UR.

Prodziekanów oraz kierowników kierunków proszę o pomoc we właściwym 
wykonaniu zaleceń zarządzenia 30/2020.

Z wyrazami szacunku,
Sabina Grabowska

 

Zarządzenie Rektora nr 30/2020

Pismo Pani Dziekan ws. formy prowadzenia zajęć

Załącznik nr 1 (tabela - zajęcia zdalne)

Załącznik nr 2 (tabela - zajęcia prowadzone tradycyjnie)

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Tabela została przygotowana na podstawie informacji jakie są zawarte w sylabusie przedmiotu (kolumny od 2-6).

 

W kolumnie nr 7, należy wpisać: Data / godzina zajęć / liczba godz. dyd., czyli:

1. Przez datę należy rozumieć datę:

‒ odbycia zajęć w czasie rzeczywistym lub

‒ przesłania materiałów do samodzielnego opracowania, bądź

‒ przesłania materiałów (prezentacji, skanów itp.) z wykładów, ćwiczeń itd.

Natomiast daty złożenia, oddania np. prac pisemnych, referatów, prezentacji, zadań itp. przez studentów nie należy podawać w tabeli nr 1, to jest indywidualna sprawa pomiędzy prowadzącym na studentami.

2. Przez godzinę zajęć należy rozumieć godzinę zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym. Ta informacja jest potrzebna po to, aby uniknąć ewentualnych kolizji pomiędzy zajęciami. Co do zasady zajęcia w czasie rzeczywistym powinny być prowadzone zgodnie z terminami zajęć przewidzianymi w harmonogramach zajęć.

Po konsultacji z Prorektorem prof. W. Walatem, aby nie tworzyć nowych tabel, niezbędnych do rozliczenia godzin dydaktycznych, nauczyciel akademicki w tym miejscu powinien rozpisać także godziny zajęć, które miały się odbyć, a nie odbyły się w dniach (12-20.03.2020). Jeśli zajęcia już zostały przeprowadzone w trybie zdalnym, proszę wpisać datę i godzinę ich przeprowadzenia, np. 13.03.2020, godz. 10.00-11.30.

3. Przez liczbę godzin dydaktycznych należy rozumieć liczbę godzin przeprowadzonych przez nauczyciela akademickiego w podanym terminie, np. 24.03.2020 / 10.00.11.30 / 2 godz. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia godzin dydaktycznych dla nauczyciela akademickiego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Jeśli pojawią się inne pytania i wątpliwości, bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Z wyrazami szacunku,

Sabina Grabowska