DR ZOFIA FRĄCZEK

adiunkt

w Katedrze Historii i Teorii Wychowania

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Historii i Teorii Wychowania

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

adres e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 

Zainteresowania naukowo-badawcze sytuują się w obszarze pedagogiki społecznej, a opublikowane prace wskazują na dwa zasadnicze kręgi poszukiwań badawczych. Pierwszy z nich koncentruje się wokół aksjologicznych i społeczno-kulturowych podstaw wychowania, należą tu publikacje eksponujące rolę wartości w wychowaniu oraz ukazujące znaczenie nauczyciela-wychowawcy w kształtowaniu aksjologii dzieci i młodzieży. Drugi krąg naukowych rozważań obejmuje problematykę dotyczącą rodziny jako społecznej wartości, a jednocześnie podstawowego środowiska wychowawczego.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Prace monograficzne:

 

Z. Frączek, Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, stron 200, ISBN: 83-7338-061-2.

Z. Frączek, B. Lulek, Wybrane problemy pedagogiki rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, stron 209, ISBN: 978-83-7338-615-0. (udział 50%).

Z. Frączek, Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, stron 342, ISBN: 978-83-73-38-724-9.

Z. Frączek, Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, stron 388. ISBN: 978-83-7996-434-5.

 

Redakcja i współredakcja naukowa monografii:

 

 1. Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku, red. Z. Frączek, wyd. UR, Rzeszów 2004, stron 181. ISBN 83-7338-144-9.
 2. Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, red. Z. Frączek, B. Szluz, wyd. UR, Rzeszów 2006, stron 257. ISBN 978-83-7338-258-9.
 3. W trosce o współczesnego człowieka, red. B. Szluz, Z. Frączek, wyd. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2006, stron 256. ISBN 83-60075-27-1.
 4. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczy zmian cywilizacyjnych. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, red. Z. Frączek, K. Szmyd, H. Sommer, A. Olak, wyd. UR, Rzeszów 2012, stron 527. ISBN 978-83-7338-715-7.
 5. Rodzina w obliczu przeobrażeń społecznych, red. A. Garbarz, Z. Frączek, B. Lulek, wyd. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2012, stron 344. ISBN 978-83-63937-05-8.
 6. Dylematy współczesnej rodziny - praktyczne rozwiązania, red. Z. Frączek, B. Lulek, wyd. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2013, stron 292. ISBN 978-83-63937-04-1.
 7. Kultura - Przemiany - Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Tom I, red. K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska - Prokopowicz, wyd. UR, Rzeszów 2013, stron 420. ISBN 978-83-7338-901-4.
 8. Kultura - Przemiany - Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Tom II, red. K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska - Prokopowicz, wyd. UR, Rzeszów 2014, stron 330. ISBN 978-83-7996-078-1.

 

Wybrane artykuły:

 

 • Z. Frączek, Perspektywy dla realizacji wartości uniwersalnych w procesach edukacyjnych, (w:) Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej, red. A. W. Maszke, wyd. WSP Rzeszów 2001, s. 100 - 113.
 • Z. Frączek, Nauczyciel wobec wyzwań dydaktyki XXI wieku. „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, wyd. WSO i UMK, Toruń 2002, s. 49 - 54.
 • Z. Frączek, Sens życia według wartości wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki, (w:) W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa, red. E. Kameduła, I. Kuźniak, wyd. „MS Ag” Poznań 2003, s. 265 - 370.
 • Z. Frączek, Homo pedagogikus wobec „kultury instant”, (w:) Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku, red. Z. Frączek, wyd. UR Rzeszów 2004, s. 45 - 59.
 • Z. Frączek, Dylematy edukacyjne w czasach „fast life”, (w:) Edukacja- Szkoła - Nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 46 -51.
 • Z. Frączek, Potrzeby edukacyjne w obliczu zmian cywilizacyjnych, (w:) Edukacyjne tendencje XXI wieku, red. A. Karpińska, wyd. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2005, s. 105 - 110.
 • Z. Frączek, Wsparcie w rodzinie jako uwarunkowanie realizacji potencjału osobowościowego młodego człowieka. „Wychowanie na co Dzień” 2008, nr 9, s. 26-29.
 • Z. Frączek, Aspiracje życiowe uczniów szkół średnich i ich związek z wartościami. „Nowa Szkoła” 2009, nr1, s. 41-48.
 • Z. Frączek, Revitalisation of moral authorities as an educationally desired reaction to postmodern relativism. „World Studies in Education”, Vol. 18, 2011,Nr 2,
 • Z. Frączek, Spirituality of a human being against contemporary dilemmas of an axiology of life. “Phenomenological Inquiry. A Review of Philosophical Ideas and Trends”, Hanover, New Hampshire 2011, Vol. 35, s. 127-138.
 • Z. Frączek, Indywidualne i społeczne konsekwencje rozwodów w świetle analiz teoretycznych i perspektywie empirycznej, (w:) Edukacja Jutra. Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012, s. 227-246.
 • Z. Frączek, Kultura pedagogiczna rodziców w perspektywie analiz teoretycznych i w badaniach empirycznych. „Pedagogika Rodziny” 2013 nr 1, s. 187-199.
 • Z. Frączek, Metody wychowania w rodzinie - podstawy teoretyczne ich klasyfikowania i uwarunkowania skuteczności, (w:) Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, red. E. Adasiewicz i in., wyd. SAN, Łódź - Warszawa 2015, s. 190 - 204.
 • Z. Frączek, Metody wychowania w rodzinie - podstawy teoretyczne ich klasyfikowania i uwarunkowania skuteczności, (w:) Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, red. E. Adasiewicz, S. Cudak, wyd. SAN, Łódź - Warszawa 2015, s. 190 - 204.
 • Z. Frączek, Family Upbringing in the Light of the Notion of the ''Post-modern'' Upbringing. „Pedagogika Rodziny” 2016, nr 4, s. 91-100.
 • Z. Frączek, Błędy wychowawcze rodziców i ich eliminowanie, (w:) Współczesna rodzina w Polsce i na świecie - zagrożenia i nadzieje, red. S. Cudak, E. Adasiewicz, wyd. SAN, Łódź 2016, s. 161-174.
 • Z. Frączek, Współczesna rodzina wobec doświadczenia straty bliskiej osoby - wielowymiarowość doświadczeń i przeżyć, (w:) Pedagogika rodziny w teorii i praktyce. Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, red. D. Opozda, M. Porzyszek, wyd. Episteme, Lublin 2017, s. 151-160.
 • Z. Frączek, Koncepcja "post - nowego" wychowania jako propozycja i odpowiedź na potrzeby współczesnego wychowania. „Annales Uniwersitatis Mariae Curie - Skłodowska, sectio J - Paedagogia - Psychologia” 2017, nr 4, s. 7-16.
 • Z. Frączek, Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny w percepcji nauczycieli i wychowawców. „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, zeszyt 2, s. 138-149.
 • Z. Frączek, Wybrane współczesne problemy funkcjonowania w zawodzie nauczyciela i ich rozwiązywanie. „Pedagogika” 2018, nr 2, s. 91-102.