DR HAB. WOJCIECH WALAT, PROF. UR

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 1. teoria i praktyka projektowania i optymalizacji podręczników szkolnych, ćwiczeń multimedialnych, komputerowych generatorów testów, tekstów dydaktycznych sterujących indywidualnym uczeniem się;
 2. teoria i praktyka architektonicznej przestrzeni edukacyjnych obiektów oświatowych;
 3. dydaktyczne problemy funkcjonowania wirtualnej przestrzeni edukacyjnej;
 4. studia komparatystyczne współczesnych systemów edukacyjnych: Polska - Europa - Świat.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. nauczyciel podstawowej szkoły specjalnej (lata 80. początek drogi zawodowej: kształcenie praktyczne);
 2. nauczyciel liceum ogólnokształcącego (lata 80. początek drogi zawodowej, nauczane przedmioty: technika, elementy informatyki);
 3. nauczyciel akademicki (nauczane przedmioty: dydaktyka ogólna, dydaktyka techniki, dydaktyka informatyki, psychologia kształcenia technicznego/inżynieryjna, współczesne systemy edukacyjne, seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie);
 4. autor programów nauczania, podręczników, zbiorów ćwiczeń, materiałów metodycznych dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół (głównie edukacja techniczna, informatyczna i zawodowa).
 5. redaktor naczelny czasopisma przedmiotowo-metodycznego „Edukacja Ogólnotechniczna” dla nauczycieli techniki i informatyki wydawanego w latach 1995 - 2004;
 6. redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Edukacja - Technika - Informatyka” wydawanego przez Uniwersytet Rzeszowski od 2010 roku (Indeksowanie: MNiSW lista B, Indeks Copernicus, CEEOL, CEJSH, Google Scholar).
 7. pełnione funkcje we władzach Uniwersytetu Rzeszowskiego (prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w kadencjach: 2005-2008 i 2008-2012 roku; prorektor ds. studenckich i kształcenia w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020).

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

 

Monografie autorskie

 1. Walat W., Modelowanie podręczników techniki-informatyki. Wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 322. ISBN 83-7338-123-6.
 2. Walat W., Modelowanie podręczników techniki-informatyki. Wydanie II poprawione. Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 322. ISBN 83-7338-123-6.
 3. Walat W., Edukacyjne zastosowania hipermediów. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss. 320. ISBN 978-83-7338-329-6.

 

Monografie współautorskie

 1. Furmanek W., Lib W., Walat W.Ilustrowany słownik informatyczny. Ossolineum, Wrocław 2004, ss. 236. ISBN 83-04-04653-9.
 2. Bylica A., Furmanek W., Walat W.Świat metali. Wydanie III zmienione, rozszerzone. Wyd. UR, Rzeszów 2014, ss. 398. ISBN 978-83-7996-039-2.
 3. Ďuriš M., Stebila J., Walat W., New approaches and trends in technical education. Polish-Slovak comparative study. Wyd. UR, Rzeszów 2016. ss. 222. ISBN 978-83-7996-378-2.
 4. Kuzin M., Walat W., Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Wyd. UR, Rzeszów 2017, ss. 254. ISBN 978-83-7996-459-8.

 

Prace redakcyjne

 1. Furmanek W., Kraszewski K., Walat W. (red.), Technology and education in socio-cultural perspective 2003 (Technika i edukacja w perspektywie społecznej i kulturowej). Wyd. Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, ss. 212. ISBN 83-88845-31-4.
 2. Walat W. (red.), Osoba - wychowanie - praca. Księga jubileuszowa Profesora Waldemara Furmanka. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 368. ISBN 978-83-7996-172-6.

 

Kwartalnik naukowy - indeksowane czasopismo naukowe - MNiSW (ISSN 2080-9069)

Edukacja - Technika - Informatyka. Walat W., W. Lib (red.), Wyd. UR od 2010 roku.

 

Rozdziały w krajowych monografiach i pracach zbiorowych

 1. Walat W., Podstawowe założenia praktyczne powszechnej edukacji ogólnotechnicznej na przykładzie programu nauczania techniki-informatyki w gimnazjum [w:] Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, zeszyt VI, red. J. Wilsz, Częstochowa 2003, s. 61 - 72. ISBN 83-7098-976-4.
 2. Walat W., Edukacja wobec dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych [w:] W trosce o współczesnego człowieka. Red. B. Szluz, Z. Frączek, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2006, s. 61 - 79. ISBN 83-60075-27-1.
 3. Walat W., Jakość życia człowieka - płaszczyzna aksjologiczna w systemie edukacji [w:] Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. Red. Z. Frączek, B. Szluz. Wyd. UR Rzeszów 2006, s. 21 - 27. ISBN 978-83-7338-258-9.
 4. Walat W., Zjawisko przemocy w mediach na przykładzie reklam i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży [w:] Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe. Tom II. Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska. Red. W. Walc. Wyd. UR Rzeszów 2007 s. 165 - 174. ISBN 978-83-7338-332-6.
 5. Walat W., Podręcznik multimedialny w społeczeństwie wiedzy [w:] Edukacja dla społeczeństwa wiedzy. Red. M. Kozielska, Poznań 2007, s. 167 - 179. ISBN 978-7441-800-3.
 6. Walat W., Między algorytmem a heurezą w procesach dydaktycznych [w:] Media w edukacji - szanse i zagrożenia. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, UMK Toruń 2008, s.31 - 41. ISBN 978-83-7441-988-8.
 7. Walat W., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w programowaniu dydaktycznym dla potrzeb kształcenia na odległość [w:] Współczesne kształcenie na odległość w teorii i praktyce. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, s. 232 - 240. ISBN 978-83-7611-199-5.
 8. Walat W., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w programowaniu dydaktycznym dla potrzeb kształcenia na odległość [w:] Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, s. 232-240. ISBN 978-83-7611-199-5.
 9. Walat W., Matematyczne metody analizy tekstu w projektowaniu hipermedialnych programów dydaktycznych [w:] Media w edukacji - Poglądy. Zastosowania. Społeczne spostrzeganie. Red.: B. Siemieniecki, T. Lewowicki. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010, s. 24 - 35. ISBN 978-83-7611-685-3.
 10. Walat W., Jasna i ciemna strona telepracy. Szkic społeczno-pedagogiczny [w:] Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej. Wybrane problemy kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji. Red.: T. Piątek. Rzeszów 2010, s. 133 - 142. ISBN 978-83-61483-72-4.
 11. Walat W., Metodologia badania frekwencyjnego słownictwa techniczno-informatycznego w podręcznikach szkolnych [w:] Kształcenie zawodowe: Pedagogika i psychologia. Rocznik Polsko-Ukraiński (XIV). Red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało. Wyd. AJD, Częstochowa-Kijów 2012, s. 353 - 363. ISBN 978-83-7455-225-7, ISSN 2083-2753.
 12. Walat W., Zagrożenia jawne i ukryte w świecie reklam i gier komputerowych dla dzieci [w:] Multimedialny wymiar edukacji. Red. D. Morańska, K. Wójcik. Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2014, s. 213 - 228. ISBN 978-83-62897-53-7.
 13. Walat W., Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+. Sprawozdanie z badań [w:] Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Red. W. Czerski, R. Wawer. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2015, s. 117 - 130. ISBN 978-83-7784-715-2.
 14. Walat W., Technika humanistyczna jako nowy paradygmat edukacji [w:] Wokół mechatroniki IV. Red. L. Leniowska. Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 61 - 74. ISBN 978-83-63151-23-2.
 15. Walat W., Od zastosowań komputera w edukacji do edukacji medialnej. Przegląd idei i koncepcji edukacji wspomaganej komputerowo [w:] Człowiek, rozwój, kształcenie. Red. E. Asmakovets, M. Babiarz, S. Koziej. Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 19 - 28. ISBN 978-83-65139-53-5.
 16. Walat W., Człowiek XXI a kryzys wartości. Kryzys wartości domu rodzinnego [w:] Oblicza Kościoła Katolickiego w Polsce. 1050. Rocznica Chrztu. Wyd. KUL. Lublin 2016, s. 103 - 112. ISBN 978-83-8061-350-8.
 17. Walat W., Trudności wychowawcze wynikające z siecioholizmu młodzieży gimnazjalnej [w:] Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. Red.: M. Babiarz, K. Bidziński, A. Giermakowska. Wyd. Impuls, Kraków 2016, s. 127 - 148. ISBN 978-83-8095-070-2.
 18. Walat W., Technika humanistyczna - nowy paradygmat edukacji zawodowej [w:] Naznaczone pracą ... Księga Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki. Red. H. Bednarczyk, Monograficzna seria wydawnicza - Biblioteka Pedagogiki Pracy. Tom 278, Szczecin 2017, s. 101 - 112. ISBN 978-837518-826-4.
 19. Walat W., Powinności nauczyciela - ciągle aktualny wymiar zawodu-powołania pedagogicznego [w:] Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Red. M. Kuzin, W. Walat. Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 7 - 18. ISBN 978-83-7996-459-8.
 20. Walat W., Homo interneticus - functional illiteracy of contemporary man [w:] Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning. E-learning. Vol. 9. Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice-Cieszyn 2017, s. 13 - 22. ISSN 2451-3644 (print edition); ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-96-0.
 21. Walat W., Koncepcja architektonicznej przestrzeni edukacyjnej w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] Edukacja i człowiek w czasach technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia. Nowe wymiary i przestrzenie edukacji 21. wieku. Red. W. Ratajek. Biblioteka Nowych Horyzontów Edukacji 15 (T. 1/2018). Wyd. Humanistyczne Via Ferrata. Wrocław 2018, s. 75 - 88. ISBN 978-83-949360-0-6, ISSN 2084-1108.
 22. Walat W., How are the new information and communication technologies changing the architectural space of education at school? [w:] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Vol 13. Ed. Eunika Baron-Polańczyk, University of Zielona Góra 2018, s. 111 - 122; ISSN 2450-3967; ISBN 978-83-842-365-2.

 

Artykuły w krajowych czasopismach naukowych

 1. Walat W., Badanie ważności funkcji podręczników do techniki w opiniach nauczycieli szkół podstawowych [w] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Edukacja Techniczna i Informatyczna”. Tom V. Red. A. Gil. Wyd. AJD, Częstochowa 2010, s. 155 - 177. ISBN 978-83-7455-9; ISSN 1897-4058.
 2. Walat W., Psychologiczne podstawy rozwijania twórczości technicznej uczniów [w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Edukacja Techniczna i Informatyczna”. Tom VI. Red. Anna Gil, Wyd. AJD, Częstochowa 2011, s. 119 - 131. ISBN 978-83-7455-227-1, ISSN 1897-4058.
 3. Walat W., Zabawy manipulacyjne podstawą rozwoju wyobraźni technicznej operacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Edukacja Techniczna i Informatyczna”. Tom VII., Wyd. AJD, Częstochowa 2012, s. 133 - 155, ISBN 978-83-7455-298-1, ISSN 1897-4058.
 4. Walat W., Kognitywno-konstruktywistyczna perspektywa edukacji w społeczeństwie informacyjnym [w:] „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 4(79)2012. Biblioteka Pedagogiki Pracy - monograficzna sera wydawnicza pod redakcją naukową Henryka Bednarczyka. ITE-PIB Radom 2012, s. 100 - 111. ISSN 1507-6563 (lista B, pozycja 398 - 7 pkt.).
 5. Walat W., Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] „Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się”. Wyd. UR. Nr 8/2013, s. 9 - 24. ISBN 978-83-7338-908-3, ISSN 2083-3156 (lista B - 2 pkt.).
 6. Walat W., Teoretyczno-praktyczny model programu powszechnej edukacji technicznej w szkole ogólnokształcącej, „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 4(83)2015, s. 3 - 17. ISSN: 1230-7556 (MNiSW lista B - 4 pkt).
 7. Walat W., Homo interneticus - wyzwanie dla współczesnej edukacji [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy nr 4(18)2016. Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 238 - 245. ISSN 2080-9069 (lista B - 9 pkt.).
 8. Walat W., Podręcznik szkolny dla edukacji zawodowej [w:] „Szkoła - Zawód - Praca“, Nr 13, Bydgoszcz 2017, s. 11 - 25. ISSN 2082-6087 (listaB - 6 pkt.).
 9. Walat W., Kompetenje społeczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na przełomie XX i XXI wieku [w:] „Problemy Profesjologii“. Półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka. Nr 2/2017, s. 69 - 78. ISSN 1895-197X (lista B - 11).
 10. Walat W., Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] „Szkoła - Zawód - Praca“, Nr 14, Bydgoszcz 2017, s. 11 - 24. ISSN 2082-6087 (listaB - 6 pkt.).
 11. Walat W., Założenia modelu edukacji na podstawie idei kognitywizmu i konstruktywizmu [w:] Możliwości i ograniczenia nowych technik informacyjnych w edukacji. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Red. R. Wawer, W. Czerski. Vol. 36, Nr 4 (2017). Wyd. UMCS. Lublin 2018. ISSN 0137-6136 (lista B - 10 pkt.).
 12. Walat W., Rozumienie pojęcia pracy zawodowej przez uczniów szkoły podstawowej - sprawozdanie z badań [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy nr 3(25)2018. Wyd. UR, Rzeszów 2018, s. 165 - 171. ISSN 2080-9069 (lista B - 9 pkt.).

 

Artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych

 1. Walat W., Practical assumptions about the technical education system in elementary schools and upper secondary schools in Poland [w:] Technology as a challenge for school curricula. Red. W. Rogala and S. Salander. Stockholm Institute of Education Press, Stockholm 2003, s. 145 - 168. ISSN 1403-4972.
 2. Walat W. Four general assumption of technology education in polish school system. “Informatologia” No 39, vol. 2. Croatian Communication Association, Zagreb 2006, s. 70 - 73. ISSN 1330-0067.
 3. Lib W., Walat W.Task of theory of multimedia textbook. “Informatologia”, Separat Speciale No 11. Croatian Communication Association, Zagreb 2007, s. 93. ISSN 1330-0067.
 4. Walat W., Introduction to didactic meta-programming. „Informatologia” Vol. 42, no 2, June 2009, Croatian Communication Association, Zagreb. s. 126 - 129. ISSN 1330-0067.
 5. Walat W., Education changes in context developing information and communication technologies (ICT) [w:] Naukowyj Czasopis Nacjonalnowo Pedagogiczeskowo Uniwersitetu im. Dragomanowa. Seria 13: „Problemy Trudowoj ta Profisijnoj Pidgotowki”. Wydanie 6, Kijów 2010, s. 269 - 274. UDK 0.51; BBK 95.
 6. Walat W., Conception of media education. „Journal of Technology and Information Education”, 2010, Volume 2, Issue 1., s. 29 - 32. (Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education). ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line).
 7. Walat W., Place of media education in the school [w:] Naukowyj Wisnik Nacionalnowo Uniwersytetu Bioresursiw i Prirodokoristuwanija Ukrainy. No 159/4 Seria „Pedagogika. Psychologia. Filozofia”. Kijów 2011, s. 20 - 26. ISSN 2222-8624.
 8. Walat W., Didactic meta-programming as a hypermedia educational space [w:] „Journal of Technology and Information Education”, 2/2011, Volume 3, Issue 2, s. 5 - 9. (Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education). ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line).
 9. Walat W., Technologie informacyjne (TIK) podstawą rewolucji kognitywistycznej w szkole [w:] „Technika a vzdelávanie” 2/2012. Red. M. Ďuriš. Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, s. 18 - 20. ISSN 1338-9742.
 10. Walat W., Cognitive and Constructivist Perspective of IT Education [w:] “Computer and Information Science”, Vol. 6, No. 2; May 2013. Canadian Center of Science and Education, s. 9 - 17, ISSN 1913-8989, E-ISSN 1913-8997.
 11. Walat W., Axiological categories for designing the system of technical education. “Media, Culture and Public Relations”, 6, 2015,1, 63-67. ISSN: 1333-6371.
 12. Walat W., Technical illiteracy of homo interneticus [w:] „Technika a vzdelávanie” 1/2017. Red. M. Ďuriš. Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, s. 41 - 43. ISSN 1339-9888, ISSN 1338-9742.