DR WIESŁAWA WALC

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

tel. służbowy: 178721829; domowy: 178631830

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Problematyka praw dziecka, funkcjonowania polskiego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczo-wychowawczej działalności szkół.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 1 X 1991 r. nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, obecnie Uniwersytecie Rzeszowskim; prowadzone przedmioty: pedagogika opiekuńcza, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, współczesne koncepcje metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej; od 2014 do 2016 roku Pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogicznego ds. Praktyk;

1 X 1990 r. - 22 VI 1991 r. - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie (prowadzenie 2 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych tygodniowo);

II 2004 do IX 2005 r. - nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim, potem Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu;

X 2008 r. do IX 2010 r. - adiunkt w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

 1. Publikacja zwarte:

Przemoc w relacjach międzyludzkich - opinie młodzieży, Wydaw. UR, Rzeszów 2006, ISBN 978-83-7338-172-8.

 

 1. Redakcja:
 1. Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, tom II, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2007, ISBN 978-83-7338-332-6.
 2. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2015, ss. 175, ISBN 978-83-7996-144-3.
 3. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2016, ss. 142, ISBN 978-83-7996-296-9.
 4. Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane aspekty, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2016, ss. 126, ISBN 978-83-7996-360-7.
 5. Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży, red. W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2019, ss. 136, ISBN 978-83-7996-581-6.

 

 1. Współredakcje:
 1. Przemoc wobec dzieci. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, red.
  K. Pikor, W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2002, ISBN 83-7338-100-7.
 2. Prawa dziecka. Teoria i praktyka, red. E. Markowska-Gos, H. Sommer, W. Walc, Wydaw. PCEN, Rzeszów 2003, ISBN 83-89760-00-2.
 3. Prawa dziecka. Wybrane aspekty, red. I. Marczykowska, E. Markowska-Gos.
  A. Solak, W. Walc, Wydaw. UR, Rzeszów 2006, ISBN 978-83-7338-197-1.
 4. Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Wydaw. UR, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7338-376-0.
 5. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania, red. B. Szluz, W. Walc, Wydaw. KORAW, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-926640-8-6.
 6. Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc - wsparcie - opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Wydaw. KORAW, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-9202214-1-X.
 7. Rola osób znaczących w wychowaniu dzieci i młodzieży, red. W. Walc, A. Śniegulska, Wydaw. UR, Rzeszów 2019, ss. 149, ISBN 978-83-7996-600-4.

 

 

 1. Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:
 1. Młodzież o przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 5, s. 38-41, ISSN 0552-2188.
 2. Pedagogiczne aspekty przemocy w telewizji, „Zeszyty Naukowe UR”, nr 5, „Pedagogika i Psychologia” 2003, z. 1, s. 171-181, ISSN 1643-0484, 1643-0530.
 3. Prawa dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli, „Kwartalnik Edukacyjny” 2005, nr 1 (40), s. 3-13, ISSN 1230-7556.
 4. Prawa dziecka w opinii studiującej młodzieży, „Kwartalnik Edukacyjny” 2005,
  nr 2 (41), s. 11-17, ISSN 1230-7556.
 5. Prawa dziecka a szkoła, „Nowa Szkoła” 2005, nr 6 (634), s. 16-24, ISSN 0029-537X.
 6. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 9, s. 41-46, ISSN 0552-2188.
 7. Prawa dziecka oraz prawa ucznia - opinie nauczycieli i studentów, „Zeszyty Naukowe UR”, nr 36, „Pedagogika i Psychologia” 2006, z. 3, s. 257-277, ISSN 1643-0484, 1643-0530.
 8. Przemoc rówieśnicza w szkole - o potrzebie profilaktyki, [w:] Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí - stav, prevencia, riešenie. Zborník príspevkov medznárodnej vedeckej konferencje konanej 16. novembra 2007 v Ružomberku, Katolícka univerzita v Ružomberku , Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Ružomberok 2007, s. 630-641, ISBN 978-80-8084-246-8.
 9. Specyfika roli pedagoga szkolnego. Potrzeby i rzeczywistość [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. Szymański, „Impuls”, Kraków 2008, s. 361-369, ISBN 978-83-7308-937-2.
 10. Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s. 25-29, ISSN 0552-2188.
 11. Adopcyjne rodzicielstwo jako dar i zadanie [w:] Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Wydaw. KUL, Lublin 2011, s. 227-237, ISBN 978-83-7702-260-3.
 12. „Emocjonalnie głodne” dzieci w Polsce [w:] Głodne dzieci w Polsce, red. Cz. Kępski, Wydaw. KUL, Lublin 2011, s. 115-129, ISBN 978-83-7702-345-7.
 13. O potrzebie edukacji nauczycieli w dziedzinie praw dziecka [w:] Kształcenie nauczycieli, modele - tendencje - wyzwania wielokulturowej rzeczywistości, red. E. Żmijewska, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 303-313, ISBN 978-83-7271-712-2.
 14. Opiekuńczo-wychowawcza funkcja polskiej szkoły [w:] Wychowawcza rola szkoły, red. J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala, Wydaw. UMCS, Lublin 2012, s. 23-37, ISBN 978-83-7784-160-0.
 15. Pedagog szkolny w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, „Kwartalik Edukacyjny” 2012, nr 3 (70), s. 25-37, ISSN 1230-7556.
 16. Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce [w:] Rodzina w obliczu przeobrażeń społecznych, red. A. Garbarz, Z. Frączek, B. Lulek, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2012, s. 267-282, ISBN 978-83-63937-05-8.
 17. Specyfika adopcyjnego ojcostwa, [w:] Mężczyzna w rodzinie - nadzieje i zagrożenia, red. K. Gąsior, T. Sakowicz, A.  Slodička,  Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Oficyna Wydawnicza „Ston2”, Kielce 2012, s. 268-278,
  ISBN: 978-83-7273-816-5.
 18. O potrzebie i możliwościach wsparcia rodziny we współczesnej Polsce, [w:] Trud i siła współczesnej rodziny, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, M. Wilk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, „KARAD”, Kielce 2014, s. 522-531, ISBN: 978-83-61982-55-5.
 19. Korczakowskie prawa dziecka współcześnie [w:] Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, red. M. Korczyński, M. Okrasa. B. Wierzchowska-Konera, Wydaw. UMCS, Lublin 2014, s. 141-153, ISBN 978-83-7784-560-8.
 20. Opieka w szkole - potrzeba, możliwości, bariery (uwagi pedagoga) [w:] Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Wydaw. WSPA, Lublin 2015, s. 294-310, ISBN 978-83-60617-41-0.
 21. Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskiej szkole [w:] W trosce o wychowanie, red. T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa, Wydaw. UMCS, Lublin 2015, s. 225-238, ISBN 978-83-7784-727-5.
 22. Studentki pedagogiki o prawach dziecka, „Kwartalnik Edukacyjny” 2015, nr 3(82), s. 37-48, ISSN 1230-7556.
 23. O prawach wychowanków domów dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2016, nr 10, s. 17-24, ISSN 0552-2188.
 24. Rola pedagoga szkolnego w opiniach studentów pedagogiki, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, t. XXXV, z. 1, s. 179-196, ISSN 0137-6136.
 25. O modelu domu dziecka (od czasów powojennych do ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) [w:] W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej, red. B. Gumienny, Wydaw. UR, Rzeszów 2017, s. 176-193, ISBN 978-83-7996-435-2.
 26. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie i jego realizacja we współczesnej Polsce [w:] Etyka - Rodzina - Społeczeństwo, t. 2, red. A. Garbarz, W. Matyskiewicz, M. Urbańska, Wydaw. UR, Rzeszów 2017, s. 190-200, ISBN 978-83-7996-416-1.
 27. Asystentura rodziny jako nowa forma wsparcia środowiska rodzinnego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, tom 572, nr 7, s. 22-34, ISSN 0552-2188.
 28. Nauczyciel a prawa dziecka w szkole, „Edukacja - Technika - Informatyka” 2018, nr 4/26, s. 418-423, ISSN 2080-9069.