PROF. ZW. DR HAB. WALDEMAR FURMANEK

profesor zwyczajny

Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

problematyka przemian w pedagogice jako konsekwencja transformacji cywilizacji; wartości w pedagogice; humanistyczna pedagogika pracy, edukacja zawodowa, dydaktyka szkoły wyższej

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka. UR Rzeszów 2015, stron 402, ISBN 978-83-7996-221-1.

 W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka. Rzeszów 2016. Rzeszów 2016, stron 419 recenzowała prof. zw. dr hab. K. Chałas.

Furmanek W., CZŁOWIEK w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie. Wyd. Naukowe UR, Rzeszów, 2019, ISBN 978-83-7996-604-2.

 

Redakcja naukowa prac zbiorowych:

  1. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 205, ISBN 978-83-7996-130-6.
  2. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 342, ISBN 978-83-7996-131-3.
  3. W. Furmanek, Redakcja tomu Dydaktyka informatyki 10(2015). Wyd. UR, stron 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0
  4. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi wobec wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. ?, ISBN 978-83-7996-131-3.
  5. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Uczenie się, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss.277 ISBN 978 -83-7996-590-8.
  6. Edukacja - Technika - Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej. Rocznik Naukowy nr 2/2010, część 2.Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7586-043-6

 

Artykuły:

W. Furmanek, Pedagogika wobec wyzwań współczesności (Pedagogy in view of challenge of the present), [w:].„Annales Universitis Mariae Curie- Skłodowska” Sectio J, Pedagogia- Psychologia, vol. XXVI, s. 11-35, 1-2; ISSN 0867-2040

W. Furmanek, Od rozpoznania problematyki do badań naukowych, [w:].Dydaktyka informatyki 10(2015). Wyd. UR, s. 7-10; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0

W. Furmanek, Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy, „Labor et Educatio”, nr 2/2015, s. 9-31, ISSN 2353-4745.

W. Furmanek, Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych a praca w cywilizacji informacyjnej [w:].„Technica a vzdelavanie”, Rocnik 3/2014, s. 34-36.

W. Furmanek, Jan Paweł II -nauczycieli i wychowawca. [w:].S. Nabywaniec red., Święty Jan Paweł II-pierwszy doktor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyd. UR Rzeszów 2015, s. 155 -185,.ISBN 978-83-7996-184-9.

W. Furmanek, Niektóre problemy procesów urzeczywistniania wartości, [w:].Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 205, ISBN 978-83-7996-130-6.

W. Furmanek, Mała/duża; dobra/zła szkoła w perspektywie XXI wieku,[w:].Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej, Red. R. Pęczkowski, Wyd. UR Rzeszów 2015, s. 60-78, ISBN 978-83-7996- 182-5.

W. Furmanek, Technologiczny radar CISCO, [w:].Dydaktyka informatyki 10(2015). Wyd. UR, s. 15- 20; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0.

W. Furmanek, Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki, [w:].„Dydaktyka informatyki” 10(2015). Wyd. UR, s. 49-63; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0.

W. Furmanek, Refleksje Jubilata o humanistycznej pedagogice pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, 2015, s. 219-232, ISSN 15-07-6563.

W. Furmanek, Wady i zalety telepracy, [w:].„ EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA” Kwartalnika Naukowy. Nr 1(11) 2015, s. 125-127, Wyd. UR Rzeszów, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Internet źródłem nadmiarowości informacji, [w:].„ EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA. Kwartalnika Naukowy”. Nr 3(13) 2015, s. 11- 26. Wyd. UR Rzeszów, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Globalizacja a problematyka zdrowia jako wartości, [w:].Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji , red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 31-43, ISBN 978-83-64927-12-6

2016

Furmanek W., Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjne. Zarys problematyki, [w:].

„Szkoła - Zawód - Praca”, 2014, Numer 7/8. (wcześniej nie wykazane)

Furmanek W., Jan Paweł II. Nauczyciel i wychowawca. [w:] ŒŚwięty Jan Paweł II - pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod red. nauk. Stanisława Nabywańca; we współprac. z Waldemarem Furmankiem, Kazimierzem Ożogiem, Wiolettą Zawitkowską. ISBN 978-83-7996-184-9

Furmanek W., Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjne. Zarys problematyki, [w:].

„Szkoła - Zawód - Praca”, 2014, Numer 7/8. (wcześniej nie wykazane)

Furmanek W., Niektóre zagrożenia ze strony technologii Internetu (Some threats from the Internet technology). Nitra maj 2014 (w druku);

Furmanek W., Pedagogika wartości, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 734 -753. ISBN078-83-7557-168-4.znaków 58 872

Furmanek W., Poliparadygmatyczny charakter pedagogiki wartości, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 799 - 807. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 28473

Furmanek W., Praca człowieka jako kategoria aksjologiczna, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 827 - 836. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 28437

Furmanek W., Praca jako dobro człowieka, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 840 - 849. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 89164

Furmanek W., Pracoholizm, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 849 - 853. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 10599

Furmanek W., Pracowitość, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.) Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, ss. 853 - 855. ISBN078-83-7557-168. znaków 6793

Furmanek W., Współczesność - zagrożenia dotyczące świata wartości (Contemporaneity − threats to the world of values),[w:].„ Studia Paedagogica Ignatiana”, vol 19, 2016, ss. 125-157. ISSN 2450-5358, e-ISSN 2450-5366.

Furmanek W., Szczęście kategorią teleologii współczesnej pedagogiki. [w:].„Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności”, pod red. A. Karpińskiej, K. Borawskiej-Kalbarczyk, A. Szwarc, Toruń 2016, s. 253-267, ISBN 978-83-8019-422-9

W. Furmanek, Edukacja wobec problemów bezpieczeństwa [w:].EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE GLOBALIZACJI, red. nauk. E. Rostańska, K. Wójcik, W. Kojs, Wyd. Naukowe WSB W Dąbrowie Górniczej , 2016, ss. 31 - 51, ISBN 978-83-64927-56-0.

W. Furmanek, Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zająca, „Edukacja - Technika - Informatyka”. Kwartalnik Naukowy nr 2(16) 2016, Wyd. UR Rzeszów, s. 17-25, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Problematyka języka pedagogiki (pracy), (The issue of language pedagogy (work)), “Labor et Educatio”, nr 3/2016, s. 9-31, ISSN 2353-4745.

W. Furmanek, Praca w systemie wartości pokolenia Y, [w:].Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi wobec wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. ?, ISBN 978-83-7996-131-3.

W. Furmanek, Metodologiczne trudności badań pogranicza problematyki edukacji, techniki i informatyki, Edukacja - Technika - Informatyka”. Kwartalnik Naukowy nr 3(17) 2016, Wyd. UR Rzeszów, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Konsekwencje merytoryczne twierdzenia: praca jest wartością dla pedagogiki pracy, UMCS Lublin (w druku)

W. Furmanek, W poszukiwaniu tożsamości współczesnej pedagogiki pracy. Refleksje z lektury monografii F. Szloska: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Warszawa 2015, stron 322. (tekst w druku)

 W. Furmanek, Wybrane technologie informacyjne dla edukacji. Zarys problematyki. „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 1(14)2016, s. 15-29, ISSN 2084-1108.

Recenzja książki Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Pod re. K. Chałas, B. Komorowskiej, M. Cegiełki-Buk, KUL Lublin 2016, stron 333.

W. Furmanek, Aksjologia pedagogiki pracy, APS Warszawa (w druku)

W. Furmanek, Niedostatki podziału cyfrowego. Dydaktyka informatyki 11(2016). Wyd. UR, s. 15- 20; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0

W. Furmanek, Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych, Dydaktyka informatyki, 11(2016). Wyd. UR, s. 15- 20; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0

2017

W. Furmanek, Konsekwencje merytoryczne twierdzenia „praca jest wartością” dla pedagogiki pracy [w:].ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE - SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL. XXX, 2 SECTIO J 2017

W. Furmanek, Dojrzałość aksjologiczna. Eksplikacja pojęcia. [w:].„Etyka. Rodzina. Społeczeństwo”, tom 2, pod red. A. Garbarza, W. Matuskiewicza, M. Urbańskiej. Wyd. Naukowe UR Rzeszów 2017, ss. 13-37. ISBN 978-83-7996- 416-1

W. Furmanek, Metodologiczne konsekwencje twierdzenia” praca jest wartością”, [w:]. „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio” J Vol 30, No 1 (2017).

W. Furmanek, Analfabetyzm funkcjonalny czasu transformacji cywilizacji [w:].„Edukacja-Technika-Informatyka” nr 1/19/2017, s. 17-24ISSN 2080-9069,2450-9221

W. Furmanek, Idea smart living - idea inteligentnego, mądrego stylu życia, [w:].[w:].„Dydaktyka Informatyki” nr 12(2017), s. 22-32, 2083-3156, 2543-9847 online

W. Furmanek, Metodologiczne remanenty, Humanistyczna pedagogika pracy w naukach pedagogicznych„REFLEKSJE”, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy Nr 3/ 2017, s. 201-27, ISSN 2450-8748

W. Furmanek, Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym, [w:].„Dydaktyka Informatyki” nr 12(2017), s. 11- 22, 2083-3156, 2543-9847 online

W. Furmanek, Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych, [w:].[w:].„Edukacja-Technika-Informatyka” nr 2/20 /2017, s. 65-81,.ISSN 2080-9069,2450-9221

W. Furmanek, Osoba podstawą antropologiczną humanistycznej pedagogiki pracy, [w:].Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje, red. Adam Solak i Justyna Bluszcz, ISBN 978-83-64953-73-6, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, 2017, ark. wyd. 12,65; ss. 253 .

W. Furmanek, Styl życia a forma świętowania. Życie godziwe, dobre życie i dobra praca motywem do świętowania, [w:] Naznaczone pracą… Księga Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki, red. Henryk Bednarczyk, ISBN 978-83-7518-826-4, Wydawnictwo ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna w Szczecinie, Szczecin, 2017, ark. wyd. 10,25; ss. 205.

W. Furmanek, Aksjologia humanistycznej pedagogiki pracy, [w:].„Edukacja Zawodowa i Ustawiczna” pod red. A. Solaka i N. Nyczkało, Warszawa 2016, s. 65 i n. ISBN 978-83-7789-440-8.

W. Furmanek, Wychowanie zawodowe ideą nowej edukacji zawodowej, „ Edukacja w Dyskursie”, Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, nr 5, 2017, ss. 95-116. ISSN.2299-2413

2018

W. Furmanek, Laudacja.z okazji 90. lecia urodzin Z. Wiatrowskiego, [w:] W świecie nauki, pracy i edukacji. Pod red. F. Szloska i R. Gerlacha, Warszawa 2018, Wyd. APS.

W. Furmanek, Konieczność wzmocnienia intelektualizacji edukacji zawodowej [w:] W świecie nauki, pracy i edukacji. Pod red. F. Szloska i R. Gerlacha, Warszawa 2018, Wyd. APS. Ss. 171 - 191

W. Furmanek, Innowacje kategorią współczesności. ”Labor et Educatio” nr 5/2017, ss. 11-45, ISSN 2353-4745.

W. Furmanek, W poszukiwaniu tożsamości dydaktyki informatyki", „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” nr 4/2017

W. Furmanek, Laudacja dla Prof. Kwiatkowskiego, [w:] Red. U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek, Nauka. Edukacja. Praca. Profesorowi S. Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin. Wyd. APS Warszawa 2018, s. 53. ISBN 978-83-66030-00-0

W. Furmanek, Polska szkoła zawodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, [w:] Red. U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek, Nauka. Edukacja. Praca. Profesorowi S. Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin. Wyd. APS Warszawa 2018, s. 359-377. ISBN 978-83-66030-00-0

W. Furmanek, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla edukacji zawodowej. [w:] Edukacyjne konteksty współczesności. Z Myślą o przyszłości. Pod red. J. Madalińskiej-Michalak, N. G. Pikuły, Wyd. Impuls, Kraków 2018, s. 373-393. ISBN 978-838095-418-2

W. Furmanek, Wspomnienie Przyjaciela, (w:) Zygmunt Wnuk. Życie i praca Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody. Wyd. UR Rzeszów 2018.

W. FurmanekCzłowiek jest osobą, stając się i staje się będąc nią (w:) „Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja”. Red. M. Chrost i K. Jakubiak. Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 101-124, ISBN 978-83-7614-377-4