DR HAB. URSZULA GRUCA-MIĄSIK, PROF. UR

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

tel.: 604 493 184

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Urszuli Grucy-Miąsik koncentrują się wokół:

 • problematyki dziecka i rodziny,
 • pomocy,
 • opieki i wsparcia młodzieży w różnych środowiskach,
 • mediacji oraz edukacji moralnej.

 

NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • medal KEN 2005,
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki i wychowania 2006,
 • Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz statuetka wraz z tytułem „ Nauczyciel wychowujący do wartości” 2007,
 • Srebrny Krzyż Zasługi 2008
 • Nagrody dyrektora Zespołu Szkół w Tyczynie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki i wychowania 1999 i 2010
 • Nagroda Starosty Powiatu Rzeszowskiego za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze 2011

 

PRACE NA RZECZ INSTYTUTU I UCZELNI:

 • Założyciel i opiekun Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów 2004 do dziś
 • Opracowanie planów studiów w zakresie POW
 • Członek Senackiej komisji ds. dydaktyki i wychowania 2008-2012
 • Członek Wydziałowej komisji ds. dydaktyki 2004-2008
 • Dyrektor Instytutu do spraw dydaktyki - studia stacjonarne 2005 - 2007
 • Członek Rady Instytutu i Rady Wydziału 2004-2008
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Socjalnej 2005 - 2007
 • Koordynator wydziałowy programów unijnych 2009-2011
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej
 • Koordynator i opiekun praktyk studenckich
 • Opracowanie planów studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej i ich prowadzenie
 • Opiekun roku

 

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH:

 • Sokrates Grundwig II - Rumunia, Czechy, Polska, przy współpracy z Wielką Brytanią, Inwestycja w jakość zdrowia psychicznego, 2005-2006
 • Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi, w tym z Instytutem Filozofii i Etyki oraz Instytutem Edukacji i Pracy So Socjalnej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji.,
  Uniwersytetem na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim imienia Ivana Okienko

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Publikacje zwarte

 1. Monografia, Moral dimension of functioning of Foster families viewed from the systemic perspective (2001-2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012, ss.  181, ISBN 978-83-7338-711-9 (recenzował prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, konsultacja naukowa prof. dr hab. Mieczysław Radochoński)
 2. Monografia: U. Gruca-Miąsik, Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa, Wyd. UR, Rzeszów 2011, ss. 151, ISBN 978-83-7338-618-1 (recenzowała prof. nadzw. AJD dr hab. Danuta Marzec)
 3. Monografia: Уршуля Груца-Мьонсік, Пoрiвняльиa xapaктepиcтикa пoльcькo-yкpaінcькoҐo вoлoитepcтвa в кoнтeкcтi моральното розумування, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна 2010, ss.165, ISBN 978-966-96698-12-5, (Monografia: Porównawcza charakterystyka polskiego i ukraińskiego wolontariatu w kontekście rozumowania moralnego, Ukraina, Kamieniec Podolski 2010, ss. 165, ISBN 966-96698-12-5, (recenzowana: doc. PhDr.  Неля Бізун)

 

Skrypty

 1. U. Gruca-Miąsik, Negocjacje i mediacje w oświacie, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss.36, ISBN 978-83-7667-032-4 (recenzował: prof. dr hab. Kazimierz Szmyd)
 2. U. Gruca-Miąsik, Praca kuratorska i socjalna w rodzinie w kontekście środowiska lokalnego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss.46, recenzowane, ISBN 978-83-7667-032-4 (recenzował: prof. dr hab. Kazimierz Szmyd)

 

Współautorstwo monografii

 1. Monografia: U. Gruca-Miąsik i Zespół Pracowników Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Krośnie, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Krośnie - XXV Lat, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. Krosno 2005, ss. 154, ISBN 83-60075-56-5

 

Redakcja naukowa

 1. Monografia, redakcja naukowa: U. Gruca-Miąsik, A. Tokárová i E. Lukáč, Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 296, ISBN 978-83-7338-566-5, (recenzowali: prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, doc. PhDr. Marta Bačová CSc.)
 2. Monografia, redakcja naukowa: K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 296, ISBN 978-83-7338-557-3. ( recenzował: dr hab. Marian Śnieżynski)
 3. Monografia pod redakcją naukową K. Duraj-Nowakowej, U. Grucy-Miąsik, Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 227, ISBN 978-83-7338-531-3. ( recenzowała: prof. dr hab. Teresa Borowska)
 4. Monografia pod redakcja naukową K Duraj-Nowakowej, U. Grucy-Miąsik, Rodzina diagnoza, profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss. 296, ISBN 978-83-7338-480-4. ( recenzowała: prof. zw. dr hab. Irina Surina)
 5.  Monografia pod redakcją naukową U. Grucy- Miąsik, Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss. 213, ISBN 978-83-73-38-299-2. ( recenzował: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański)
 6. Monografia pod redakcją naukową U. Grucy - Miąsik; Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, ss. 171, ISBN 978-83-7338-167-4. (recenzował: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański)

 

Artykuły w Encyklopedii  Pedagogicznej XXI w.

 1. U. Gruca-Miąsik, Zadośćuczynienie [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom VII, V-Ż, (red.) T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 713-721,  ISBN 97-88389-50-19-67. (recenzował: prof. dr hab. Wiesław Theiss)
 2. U. Gruca-Miąsik, Rodzina toksyczna [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V, R- St, (red.) T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 351- 356, ISBN 83-89501-63-5. (recenzował: prof. dr hab. Wiesław Theiss)
 3. U. Gruca-Miąsik, Prognoza pedagogiczna. [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV, (red.) T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005, s. 946- 953; ISBN 83-89501-41-4. (recenzował: prof. dr hab. Wiesław Theiss)

 

Artykuły recenzowane zagraniczne

 1. U. Gruca-Miasik - Sloboda v hraniciach morálnosti  [w:]  Sloboda a jej projekcie , (ed.)  Pavol  Sucharek,  ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS,
  Filozofický zborník 48 (AFPh UP 363/444) Prešov,  2012 , s. 177-182,  ISBN: 978-80-555-0619-7 
 2. U. Gruca-Miąsik - „Konflikty międzypokoleniowe w kontekście moralnego wychowania“ [w:] Medzigeneracne mosty - vstupujeme do roka medzigeneracnej solidarity, (ed.) Beata Balogova, Wydawnictwo Filozoficka fakulta Presovskej univrzity v Presove,  Presov 2012, s. 116-126,  ISBN 978-80-555-0548-0 (recenzentky prof. PaedDr. Anna Hudecova, prof. PaedDr. Jana Levicka) ss.482
 3. Уршуля Груца-Мьонсік, Теоретичні основи медіації та її місце в польській освіті [w:] Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. - Випуск 18. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. - s. 778-798. ISSN 2227-6246 (recenzowana)                         
 4. Уршуля Груца-Мьонсік, Mopaльно-cycпiльнa пpoблeмaтикa oпiки y вибopi вільнoї людини, [w:] Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. - Випуск 15. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. - s. 690-711. (recenzowana)
 5. U. Gruca-Miąsik , Взаємозв’язок шкільного та родинного виховання у системі моральної освіти молоді, [w:] Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Випуск 14, Кам’янець-Подільський, 2011. - s. 155-175.
 6. U. Gruca-Miąsik - Релігійність і моральність як невід'ємні скпадові морального виховання молоді, [w:] Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Випуск 13, Кам’янець-Подільський, 2011. - s. 544-553.
 7. U. Gruca-Miąsik, Rola wychowawcy w edukacji moralnej [w:] Aктуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 2011,  s. 65-67.
 8. U. Gruca-Miąsik, Kształtowanie przekonań moralnych młodzieży wyzwaniem dla współczesnej edukacji i pracy socjalnej - In  Tokárová Anna (ed.):  Fenomén premeny vo vzdelávaní, kvalifikácii a sociálnej pomoci.  Prešov-Rzeszów :  Potenciál, 2011, . ISBN 978-80-969073-4-2, EAN 9788096907342,   s. 153-170, (publikacja w ramach projektu VEGA  1/0743/09  Aktuálne problémy súčasnej doby a moderná sociálna práca, oraz  VEGA 1/1710/11 Makulinity a femininity vo feminizovaných odboroch, grantovej agentúry ČR GAČR 406/09/1950 Andragogický model učeni a vzděláni dospělých založený na ziskáváni a rozvoji kličových kompetenci, vedeckého projektu Ministerstva zahraničných veci ČR (č. RM 09/02/10) Spracováni krajanských fondů v Archives of Chechs and Slovaks Abroad, University of Chicago, USA.)
 9. Уршуля Груца-Мьонсік, Моральне розумування як невід’ємна складова професіоналізму вчителів, [w:] Проблеми сучасної психології, Кам’янець-Подільського національного університетy імені Івана Огієнка, Інституту психології Г.С.Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський „Аксіома” 2010, УДК 378(082):159.9, Випуск 8, s. 794-803, УДК 37.091.12:005.962.131.
 10. Уршуля Груца-Мьонсік, Роль морального виховання у створенні ідентичного образу школи [w:] Проблеми сучасної психології, Кам’янець-Подільського національного університетy імені Івана Огієнка, Інституту психології Г.С.Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський „Аксіома” 2010, УДК 378(082):159.9, Випуск 8, s. 804-813, УДК 37.015.31:17.022.1.
 11. Уршуля Груца-Мьонсік, Внбрані корелятн моралгного розумування української та польської молоді - порівняльне дослідження [w:] Проблеми сучасної психології, Кам’янець-Подільського національного університетy імені Івана Огієнка, Інституту психології Г.С.Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський „Аксіома”2010, УДК 378(082):159.9, Випуск 9, s. 661-671, УДК 17.022.2-053.8 (477+438).
 12. Уршуля Груца-Мьонсік, Родина- основа для виховання моральної свідомості молоді, [w:] Проблеми сучасної психології, Кам’янець-Подільського національного університетy імені Івана Огієнка, Інституту психології Г.С.Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський „Аксіома”2010, УДК 378(082):159.9 Випуск 9, s.671-682, УДК 37.018.1:17.
 13. U. Gruca- Miąsik, Mądrość człowieka wyrażona poziomem rozumowania moralnego [w:] ELAN VITAL V PRIESTORE MEDZIGENERAČNÝCH VZŤAHOV Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove, (red.) Beáta Balogová, do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove , 2010, s. 136-144, ISBN 978-80-555-0198-7
 14. U. Gruca- Miąsik, Zadowolenie z życia jako wartość w obliczu starości [w:] Socjálna pedagogika, socjálna  práca a socjálna andragogika - aktuálne otásky teòrie a praxe (red.) Anna Tokárová, Tatiana Matulayová, Prešov 2008, s. 516-524, ISBN 978-80-8068-927-8, EAN 9788080689278. (recenzowały: dc. PhDr. Marta Bačová CSc, dc. PhDr. Kvetoslava Repková, PhD.) (publikacja w ramach projektu VEGA č. 1/3649/06 Ǔloha vzdelávania dospelých a socjalnej práce v spoločnostiženej na vedomostiach a v štáte verejného blaha)
 15. U. Gruca- Miąsik, St. Mary’s College - [w:] Periphery, Vol. 2, Nº1/2, Ann Arbor (USA) 1996, s. 115-116.
 16. U. Gruca- Miąsik, Die Oberschuljugend in der Wendezeit - ein empirischer Versuch. [w:] B. Butrymowicz, M. Eickler H. Griese (red.), Berufsausbildung polnischer Jugendlicher in Niedersachsen. (Dokumentacja pierwszego niemiecko-polskiego sympozjum na temat kształcenia zawodowego), 1995. s. 75-80, ISBN 83-85543-81-3

 

Artykuł obcojęzyczny opublikowany w Polsce

 1. U. Gruca- Miąsik, Foster family care from the Polish and American perspectives [w:] Blaski I cienie życia rodzinnego, Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, (red.) Zbigniewa Tyszki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 147-159, ISBN 83-232-1321-6, ISSN 0867-2059

 

Artykuły recenzowane polskie:

 1. U. Gruca-Miąsik - Mediacje rodzinne sposobem rozwiązywania konfliktów, Warszawa, 2012, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, zeszyt 3 (20)2012, s. 81-97,
 2. U. Gruca-Miąsik, Wspierająca funkcja edukacji moralnej w wychowaniu i rozwijaniu talentów młodzieży, [w:] Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji (red.) K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 140-163, ISBN 978-83-7338-705-8 (recenzował: prof. zw. dr hab. Czesław Kosakowski)
 3. U. Gruca-Miąsik, Wspieranie młodzieży z rodzin problemowych poprzez edukację moralną, [w:] Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej (red.) E. Chodkowska, M. Uberman, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011 s. 98-107 ISBN 978-83-7338-616-7 (recenzowała: prof. dr hab. Zofia Palak)
 4. U. Gruca-Miąsik, Społeczno-moralny kontekst mediacji, Social and Moral Context of Mediation, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, (red.) K. Rajchel, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, zarządzania i administracji, Warszawa 2011, Zeszyt 3(16)2011, s. 68-79, ISSN 1641-9707 (recenzował: prof. zw. dr hab. Stanisław Pawlak)
 5. U. Gruca-Miąsik, Wychowanie ku wartościom moralnym w środowisku kształtującym osobowość jednostki, [w:] Teoria i praktyka. Wartości w pedagogice. (red.) W. Furmanek, Wyd. Uniwersytety Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 194-204, ISBN 978-83-7338-653-2. (recenzował: prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec)
 6. U. Gruca-Miąsik , Zastosowanie edukacji moralnej w pracy socjalnej, [w:] Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, (red.) K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s.248-256, ISBN 978-83-7338-557-3. (recenzował: dr hab. Marian Śnieżynski)
 7. U. Gruca - Miąsik, Profesjonalna opieka i wychowanie wyrażone poziomem rozumowania moralnego, [w:] Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, (red.) U. Gruca-Miąsik, A. Tokárová, E. Lukáč Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 15-37 oraz autor wstępu do wyżej wymienionej monografii oraz zakończenia, ISBN 978-83-7338-566-5. (recenzowali: prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, doc. PhDr. Marta Bačová CSc.)
 8. U. Gruca - Miąsik, Wychowanie moralne w placówkach wielofunkcyjnych, [w:] Wyzwanie i szanse pedagogiki społeczno - opiekuńczej, (red.) K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 15-44, ISBN 978-83-7338-531-3
  ( recenzowała: prof. dr hab. Teresa Borowska)
 1. U. Gruca - Miąsik, Pedagogika opiekuńcza i socjalna wczoraj, dziś i jutro w Uniwersytecie Rzeszowskim, [w:] Wyzwanie i szanse pedagogiki społeczno - opiekuńczej, (red.) K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 219-227,  ISBN 978-83-7338-531-3. ( recenzowała: prof. dr hab. Teresa Borowska)
 2. U. Gruca - Miąsik, Odpowiedzialność systemu edukacyjnego za kwestię moralności młodzieży [w:] Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości (red.) M. Chodkowska, M. Uberman, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 213-221, ISBN 978-83-7338-526-9 (recenzował:
 3. U. Gruca - Miąsik, Miłość bliźniego jako horyzont dla edukacji moralnej młodzieży [w:] Wartości w pedagogice. Miłość jako wartość we współczesnej pedagogice (red.) W. Furmanek, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Badań Edukacyjnych, Rzeszów 2009 s. 127-135, ISBN I978-83-7586-017-7, (recenzował:
 4. U. Gruca - Miąsik, Kreowanie tożsamości szkoły poprzez edukację moralną [w:] Kreowanie tożsamości szkoły Tom 1 Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań (red.) K. Chałas wyd. KUL Lublin 2009 s. 149-163, ISBN 978-83-7363-896-9, (recenzował: prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki)
 5. U. Gruca - Miąsik, Wyobrażeniowy model rodziny własnej na podstawie badań młodzieży szkół średnich [w:] Rodzina diagnoza, profilaktyka i wsparcie, (red.) K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s.97-105, ISBN 978-83-7338-480-4. ( recenzowała: prof. zw. dr hab. Irina Surina)
 6. U. Gruca - Miąsik, Religijność i moralność jako wartości ponadczasowe w edukacji [w:] Wartości w pedagogice. Czas jako wartość we współczesnej pedagogice, (red.) W. Furmanka, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2008, s. 279-287, ISBN 978-83-7586-003-0. ( recenzował: prof. dr hab. Ryszard Gerlach)
 7. U. Gruca - Miąsik, Wybrane rodzinne korelaty poziomu rozumowania moralnego [w:] Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, (red.) G. Makiełło-Jarży, Krakowskie Towrzystwo Edukacyjne, Kraków 2008, s.233-251, ISBN 978-83-7571-045-8. (recenzował: prof., dr hab. Lucjan Kocik)
 8. U. Gruca - Miąsik, Edukacja moralna w dialogu, profesjonalna perspektywa etyczna [w:] Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie, (red.) A. Karpińskiej, Wyd. Trans Humana, Białystok 2008, s. 375-386, ISBN 978-83-61209-06-5. (recenzował: prof. zw. dr hab. Józef Kuźma)
 9. U. Gruca - Miąsik, Wybrane korelaty rozumowania moralnego młodzieży polskiej i ukraińskiej - studium porównawcze [w:] Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, (red.) J. Surzykiewicz, M. Kulesza, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Warszawa 2008, s. 306-315, ISBN 978-83-60260-08-1.(recenzował: prof. dr hab. Tadeusz Pilch)
 10. U. Gruca - Miąsik, Rola rodziny w rozwoju i wychowaniu moralnym dzieci i młodzieży [w:] Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, (red.) U. Grucy-Miąsik, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 34- 47, ISBN 978-83-7338-167-4. (prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański)
 11. U. Gruca - Miąsik, Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości [w:] Nauczyciel między tradycją a współczesnością, (red.) E. Laski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 251- 262, ISBN 978-83-7338-317-3. (recenzował: prof. dr hab. Eugeniusz Piotrkowski)
 12. U. Gruca - Miąsik, Moralna powinność pracowników domu pomocy społecznej w aspekcie poczucia sensu życia jej mieszkańców [w:] Edukacja i animacja społeczno- kulturalna dorosłych, (red.) A. Horbowskiego i J. Potocznego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 260- 280, ISBN 97-883-73-38-300-5. ( recenzował: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander)
 13. U. Gruca - Miąsik, Profesor dr hab. Barbara Czeredrecka (1936-2006), pedagog humanistycznej empatii, wrażliwości moralnej i otwartego serca, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 46, seria pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4, (red.) K. Szmyd, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 360-362, ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0530 (recenzował: prof. dr hab. Janusz Czerny)
 14. U. Gruca - Miąsik, Edukacja moralna jako remedium dla kryzysu wychowania (studium porównawcze polsko- skandynawskie) [w:] Po co etyka pedagogom?, (red.) W. Sawczuka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 170- 188, ISBN 978-83-7441-751-8 (recenzenci: prof. zw. dr hab. Lech Witkowski, prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski)
 15. U. Gruca - Miąsik, Komunikacja interpersonalna w rodzinach zastępczych - ujecie systemowe, [w:] Media - komunikacja: zdrowie i psychologia, (red.) B. Aouila, W. J. Maliszewski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 300-311, ISBN 978-83-7441-654-2.
  (recenzował: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki)
 16. U. Gruca - Miąsik, Kompetencje społeczne młodzieży polskiej i amerykańskiej - studium porównawcze- artykuł [w:] Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, (red.) S. Dylaka, R. Pęczkowskiego, P. Denicolo, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poznań- Rzeszów 2006, (w wersji elektronicznej). ISBN 978-83-7338-254-1 ( recenzował: prof. zw. dr hab. Józef Skrzypczak)
 17. U. Gruca - Miąsik, Edukacja moralna postrzegana w kontekście alfabetyzacji medialnej przez amerykańskich badaczy- artykuł [w:] Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 336- 344, ISBN 978-83-7338-242-8. ( recenzowała: prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz)
 18. U. Gruca - Miąsik, Miejsce edukacji moralnej w życiu szkoły (na przykładzie szkolnictwa amerykańskiego) - artykuł [w:].Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, (red.) B. Muchacka, Tom II, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006, s. 125- 141, ISBN 83-7308-728-1. ( recenzował: prof. dr hab. Stanisław Palka)
 19. U. Gruca - Miąsik, Dobro dziecka a mediacja, [w:] Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. (red.) U. Gruca- Miąsik, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 27-49; (współautor R. Skowroński); ISBN 978-83-7338-167-4 (recenzował: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański)
 20. U. Gruca - Miąsik, Edukacja moralna a kształtowanie charakteru w rozumieniu zagranicznych badaczy- artykuł [w:] Z badań nad wartościami w pedagogice, (red.)W. Furmanek, Wyd. Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 180- 188, ISBN 83-88845-65-9. ( recenzował: prof.. zw. Dr hab. Janusz Homplewicz)
 21. U. Gruca - Miąsik, Pedagogiczny kontekst sieroctwa społecznego. [w:] Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy XXV Lat, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. Krosno 2005, s. 7 - 45; ISBN 83-60075-56-5
 22. U. Gruca - Miąsik, Strategie zmagania się z kryzysem w rodzinach zastępczych. [w:] Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość; (red.) M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 119-128, ISBN 83-7271-332-4. ( recenzowali: prof. dr hab. Ewa Czerniawska, prof. dr hab. Janusz Zdebski)
 23. U. Gruca - Miąsik, Ewolucja obrazu dziecka w literaturze psychologicznej i pedagogicznej [w:] Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. (red.) J. Kuźma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 421- 427, ISBN 837-27-13-38-3 ( recenzowali: prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka, prof. zw. dr hab. Władysław P. Zaczyński)
 24. U. Gruca - Miąsik, Rola pedagogów szkolnych w edukacji moralnej, [w:] Wartości w pedagogice. (red.) W. Furmanek, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005, s. 451- 465; ISBN 83-7300-501-3. ( recenzowali: prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj, prof.. zw. dr hab. inż. Stefan M. Kwiatkowski)
 25. U. Gruca - Miąsik, Zastosowanie technik systemowych w diagnozowaniu rodzin i kandydatów na rodziców zastępczych. [w:] Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym. (red.) M. Deptuła, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Bydgoszcz 2004r, s. 27 - 46; ISBN 83-7096-513-x. ( recenzował: prof. dr hab. A. Olubiński)
 26. U. Gruca - Miąsik, Zastosowanie technik projekcyjnych do badania klimatu emocjonalnego rodziny zastępczej. [w:] Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (red.) A. Domagała-Kręcioch i Z. Szarota, Z. 8, Kraków 2004 s. 167-189, ISBN 83-88934-53-X (recenzent: prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa)
 27. U. Gruca - Miąsik, Funkcje profilaktyczno-resocjalizacyjne rodzin zastępczych. [w:] Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. (red.) F. Kozaczuk. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004, s. 417 - 432; ISBN 83-7338-148-1. (recenzował:
 28. U. Gruca - Miąsik, Alternatywy dla opieki instytucjonalnej. [w:] Reforma oświatowa wobec wiedzy pedagogicznej (red.) A. Śniegulska, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004 s. 66-73; ISBN 83-7338-014-0 (współautor Barbara Czeredrecka) (recenzent: prof. dr hab. Jerzy Niemiec)
 29. U. Gruca - Miąsik, Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej a ich prawa. [w:] Prawa dziecka. Teoria i praktyka (red.) E. Markowska-Gos, H. Sommer, W. Walc, Wydawnictwo Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Rzeszów 2003 s. 76-97. ISBN 83-89-760-00-2. ( recenzował: prof. dr hab. Józef Sowa)
 30. U. Gruca - Miąsik, Wykorzystanie analizy systemowej w badaniach nad rodzinami zastępczymi - refleksja metodologiczna, [w:] Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej (red.) A. Olubiński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2002, s. 219-227; ISBN 83-915-47-65-5. ( recenzowali: prof. dr hab. Marian Bybluk, prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski)
 31. U. Gruca - Miąsik, PCPR jako nowa forma administracyjna wspierająca osoby niepełnosprawne” [w:] Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym, (red.) A. Maciarz, Z. Janiszewska - Nieścioruk, H. Ochoczenko, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001, s. 215-223 (współautorzy: T. Pop, M. Rorat). ISBN 83-88317-35-0. ( recenzowali: prof. dr hab. Zofia Polak, prof. dr hab. Edmund Trempała)
 32. U. Gruca - Miąsik, Kompensacja sieroctwa społecznego w rodzinach zastępczych” -Zielona Góra- 1999.r [w:] Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, (red.) M.Heine, G.Gajewska WSP Zielona Góra- 1999.r, s. 205-212, ISBN 83-7268-001-9. ( recenzował: prof. dr hab. Edmund Trempała)
 33. U. Gruca - Miąsik, Funkcjonowanie rodzin zastępczych - jako optymalna forma opieki nad dzieckiem osieroconym. [w:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej. (red.)  J. Sowa, D. Pstrąg CDP, Rzeszów 1998, s. 135-146, ISBN 83-88111-15-9. ( recenzował: prof. dr hab. Józef Kuźma)
 34. U. Gruca - Miąsik, Zawód: matka zastępcza. [w:] Służba dziecku. (red.) J. Homplewicz, A. Garbarz Wydawnictwo Seminarium Duchownego, Rzeszów 1998, s. 56-62, ISBN 83-86-985-80-1
 35. U. Gruca - Miąsik, Problemy społeczne Krynicy w okresie przemian systemowych i sposoby ich rozwiązywania przez władze lokalne. [w]: M. Malikowski (red.) Społeczne aspekty transformacji systemowej. WSP, Rzeszów 1997, s. 231-246, ISBN 83-86246-14-6
 36. U. Gruca - Miąsik, Współczesny stereotyp dobrego i złego nauczyciela w oczach dzieci, rodziców i nauczycieli w odniesieniu do idei Korczakowskiej. [w]: Materiały z Między­na­ro­dowej Konferencji Korczakowskiej, WSP, Częstochowa 1996 (wspólnie z H. Pietrzakiem).
 37. U. Gruca - Miąsik, Wzory osobowe młodzieży w okresie transformacji systemowej. (red.) M. Malikowski, Zeszyty Naukowe WSP, Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna. Nauki społeczne 2, Rzeszów 1994, s. 189-217.
 38. U. Gruca - Miąsik, Moduł: Praktyki studenckie - w ramach projektu badawczego Leropol - PTH, Rzeszów - Warszawa 1994r.(materiały powielane przez CODN) (współautorstwo:
  R. Pęczkowski, M. Wrońska)

 

Recenzja

 1. U. Gruca - Miąsik, recenzja książki Bogusława Śliwerskiego Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, [w:] Kwartalnik Edukacyjny 2(65) Lato 2011, Wyd. PCEN, Rzeszów 2011, s. 91-99, ISSN 1230-7556. ( recenzował: prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg)

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 1. Kraków 2004 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, na temat: „Edukacja - szkoła - nauczyciel - promowanie rozwoju dziecka”. Organizator Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Referat: Obraz dziecka we współczesnej literaturze psychologicznej i pedagogicznej.
 2. Rzeszów 2004. Sympozjum naukowe na temat „Szkoła dla rodziców i wychowawców - zapobieganie zachowaniom ryzykownym”. Organizator  Stowarzyszenie na rzecz zdrowia psychicznego dziecka i rodziny i Uniwersytet Rzeszowski - Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Familiologów. Referat: Subiektywnie odczuwana jakość życia w rodzinach naturalnych i zastępczych.
 3. Rzeszów 2004. Konferencja naukowa nt. „Pomoc, opieka, wsparcie - dziecka i rodziny”. Organizator Uniwersytet Rzeszowski. Referat: Wspieranie dziecka i rodziny w środowisku zastępczym.
 4. Czudec 2004. Konferencja Międzynarodowa „Problemy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe Organizator Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ISATT (Międzynarodowa Organizacja Nauczycieli Akademickich). Referat „Kompetencje społeczne młodzieży polskiej i amerykańskiej- studium porównawcze”.
 5. Warszawa 2004. Konferencja międzynarodowa „Mediacja w prawie karnym i naukach humanistycznych”. Organizator Polska Akademia Nauk w Warszawie. Referat „Mediacja jako forma wsparcia dziecka i rodziny”.
 6. Rzeszów 2004. Sympozjum naukowo- szkoleniowe nt. „Prawa dziecka w społecznej rzeczywistości” Organizatorzy Uniwersytet Rzeszowski i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Referat „Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej a ich prawa”.
 7. I Bieszczadzkie Seminarium Naukowego „Wartości w pedagogice”, Rzeszów UR- Warszawa Instytut Badań Edukacyjnych, Myczkowce, 29 - 31maj 2005. Referat: Rola pedagogów szkolnych w edukacji moralnej.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Edukacja i animacja społeczno - kulturalna dorosłych (diagnoza - potrzeby - prognozy). Rzeszów - Iwonicz Zdrój, 21 - 23 września 2005. Referat: Moralna powinność pracowników domu pomocy społecznej w aspekcie poczucia sensu życia jej mieszkańców.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo na przełomie wieków w Polsce - prasa, radio, telewizja, Internet, edukacja. Rzeszów UR - Kraków UJ, 10- 11 października 2005 r. Referat: Edukacja moralna postrzegana w kontekście alfabetyzacji medialnej.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, 30 listopada 2005 r. Referat: Miejsce edukacji moralnej w życiu szkoły (na przykładzie szkolnictwa amerykańskiego).
 11.  Bukareszt 2005. Sympozjum Naukowe nt. „Inwestycja w jakość - Centra Zdrowia Psychicznego”. Organizator Unia Europejska. Program Sokrates Grundwig II. Współpartnerzy: Wielka Brytania, Rumunia, Czechy, Polska. Referat: „Moralne aspekty inwestowania w zdrowie psychiczne”.
 12. Praga 2005. Sympozjum Naukowe nt. „Inwestycja w jakość - Centra Zdrowia Psychicznego”. Organizator Unia Europejska. Program Sokrates Grundwig II. Współpartnerzy: Wielka Brytania, Rumunia, Czechy, Polska. Referat: „Blokady komunikacyjne w pracy pedagogicznej”.
 13. Kraków 2005. Sympozjum Naukowe nt. „Inwestycja w jakość - Centra Zdrowia Psychicznego”. Organizator Unia Europejska. Program Sokrates Grundwig II. Współpartnerzy: Wielka Brytania, Rumunia, Czechy, Polska. Referat: „Rola asertywności w edukacji charakteru”.
 14. Czudec 2005. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo na przełomie wieków w Polsce - prasa, radio, telewizja, Internet, edukacja. Organizatorzy Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Jagielloński. Referat: Edukacja moralna postrzegana w kontekście alfabetyzacji medialnej.
 15. Kraków 2005. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. Organizator Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Referat: Miejsce edukacji moralnej w życiu szkoły (na przykładzie szkolnictwa amerykańskiego).
 16. Rzeszów 2006. Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe nt.: „Wywiad motywujący, pokonywanie oporu, praca z trudnym klientem.” Organizator Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe Familiologów przy Instytucie Pedagogiki UR. Referat: „Wywiad motywujący a mediacja”.
 17. Bruksela 2006. Sympozjum Naukowe nt. „Inwestycja w jakość - Centra Zdrowia Psychicznego”. Organizator Unia Europejska. Program Sokrates Grundwig II. Współpartnerzy: Wielka Brytania, Rumunia, Czechy, Polska. Referat: „Sztuka wychowania”.
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szkoła i nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie, 12- 13 czerwca 2006 r. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, referat- Potrzeba wychowania moralnego w działalności szkoły. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, 12- 13 maja 2006 r. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy k/ Ustrzyk Dolnych, referat- Rozumowanie moralne a podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych.
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nauczyciel między przeszłością a współczesnością. 8- 9 maja 2006 r. Rzeszów- Iwonicz Zdrój, referat- Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się szkole.
 20. Drugie Bieszczadzkie Seminarium Naukowe nt. Wartości w pedagogice, 29- 31 maj 2006 r. w Bystrem k. Baligrodu, UR i Instytut Badań Edukacyjnych, referat- Edukacja moralna a kształtowanie charakteru w rozumieniu zagranicznych badaczy.
 21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa  nt. Media regionalne- sukcesy i porażki, 17- 18 październik 2006 r. Rzeszów- Kraków, referat- Edukacja moralna poprzez media lokalne.
 22. IV. Augustowskie Spotkania Naukowe nt. Edukacja w Dialogu i Perspektywie, 18- 20 września 2006 r. Augustów, Uniwersytet w Białymstoku, referat- Edukacja moralna w dialogu, profesjonalna perspektywa etyczna..
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Po co etyka pedagogom?, 14- 15 września 2006 r., Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, referat - Edukacja moralna jako remedium dla kryzysu wychowania (studium porównawcze polsko - skandynawskie).
 24. Sympozjum Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 23 listopad 2006 r., Akademia Menadżera Oświaty - referat: Problemy współczesnej szkoły - sukcesy i porażki.
 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa, Bruksela 13 - 19 luty 2006. nt. „Inwestycja w jakość - Centra Zdrowia Psychicznego”. Organizator Unia Europejska. Program Sokrates Grundwig II. Współpartnerzy: Wielka Brytania, Rumunia, Czechy, Polska. Referat: „The art of upbringing”. Moja prezentacja „Supporting child in the educational development” podczas sesji szkoleniowej zdobyła pierwsze miejsce na 20 prezentacji z różnych krajów europejskich w wyniku, czego dostałam rekomendację jako trener trenerów w Unii Europejskiej.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terażniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości - inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach przemian edukacyjnych i społecznych” Rzeszów-Lwów,  22-24 pażdziernika 2008 -  referat: Odpowiedzialność systemu edukacyjnego za kwestię moralności młodzieży
 27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna między służbą społeczną a profesją - kształcenie i działanie” Rzeszów, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i UR, 7-8 X o8 -  referat: Wyzwania dla pracy socjalnej w XXI wieku a edukacja moralna
 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja w dialogu i perspektywie” Augustów Uniwersytet w Białymstoku, 15-17 IX 08, - referat: Profesjonalizm nauczycieli pedagogów i wychowawców a ich poziom rozumowania moralnego
 29. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartości w pedagogice” IV Bieszczadzkie Seminarium Naukowe, Sanok UR i IBN, 27-28 V 08, - referat: Rozumowanie moralne współczesnej młodzieży jako fundament pracy pedagogicznej
 30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obraz współczesnej rodziny - droga do lepszej przyszłości.  Diagnoza, profilaktyka i wsparcie” Rzeszów 29-30 V 08, referat: Wyobrażeniowy model rodziny własnej młodzieży szkół średnich
 31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo Gospodarka Społeczeństwo” Kraków, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, 26-27 V 08, referat:Wybrane rodzinne korelaty poziomu rozumowania moralnego
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kreowanie tożsamości szkoły. Historia, terażniejszość, przyszłość” Kazimierz Dolny KUL, 21-23 IV 08, - referat: Kreowanie tożsamości szkoły poprzez edukację moralną
 33. Iwonicz Zdrój- 2007. Ogólnopolska Konferencja w ramach Trzeciego Bieszczadzkiego Seminarium Naukowego „Wartości w pedagogice”.
 34. Vedecka slovensko-česko-poľskú konferencia Sociálna  pedagogika, sociálna práca   a sociálna andragogika-  aktuálne otázky teórie a praxe v Spišskej  Novej  Vsi, 1. X . - 2. X.  2007 /Słowacja/. referat: Zadowolenie z życia jako wartość w obliczu starości
 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terażniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości - inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach przemian edukacyjnych i społecznych” Rzeszów-Lwów,  22-24 pażdziernika 2008 -  referat: Odpowiedzialność systemu edukacyjnego za kwestię moralności młodzieży.
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna między służbą społeczną a profesją - kształcenie i działanie” Rzeszów, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i UR, 7-8 X o8 -  referat: Wyzwania dla pracy socjalnej w XXI wieku a edukacja moralna
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja w dialogu i perspektywie” Augustów Uniwersytet w Białymstoku, 15-17 IX 08, - referat: Profesjonalizm nauczycieli pedagogów i wychowawców a ich poziom rozumowania moralnego
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartości w pedagogice” IV Bieszczadzkie Seminarium Naukowe, Sanok UR i IBN, 27-28 V 08, - referat: Rozumowanie moralne współczesnej młodzieży jako fundament pracy pedagogicznej
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obraz współczesnej rodziny - droga do lepszej przyszłości.  Diagnoza, profilaktyka i wsparcie” Rzeszów 29-30 V 08, referat: Wyobrażeniowy model rodziny własnej młodzieży szkół średnich
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo Gospodarka Społeczeństwo” Kraków, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, 26-27 V 08, referat:Wybrane rodzinne korelaty poziomu rozumowania moralnego
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kreowanie tożsamości szkoły. Historia, terażniejszość, przyszłość” Kazimierz Dolny KUL, 21-23 IV 08, - referat: Kreowanie tożsamości szkoły poprzez edukację moralną
 1. Miłość jako wartość we współczesnej pedagogice. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 26-27.05. 2009 Sanok, UR i Instytut Badań Edukacyjnych. Referat Miłość bliźniego jako horyzont dla edukacji moralnej młodzieży.
 2. Wspieranie rozwoju regionów, grup i osób zagrożonych marginalizacją, 29-30.04. 2009 Rzeszów, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Referat Odpowiedzialność systemu edukacyjnego za kwestię moralności młodzieży.
 3. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej. Diagnozy- analizy- interpretacje, Rzeszów 27-28.10. 2009 UR wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego w/w konferencji. Referat Zastosowanie edukacji moralnej w pracy socjalnej.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja, oczekiwania a rzeczywistość, Rzeszów, 7 grudnia 2010 r.,  referat: Wspierająca funkcja edukacji moralnej w rozwoju młodzieży.
 5. ΙΙ Μіжнародної Науково-Πрактичної Конференції, АктуалЬні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, referat: Роль  морального виховання у створенні ідентичного образу школи. Ukraina- Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim 12-13 maj 2010 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa- nt. MÚDROSŤ VEKU - VEK MÚDROSTI, - referat MĄDROŚĆ CZŁOWIEKA WYRAŻONA POZIOMEM ROZUMOWANIA MORALNEGO.Słowacja, Uniwersytet w Preszowie 15 stycznia 2010 r.
 7. Siódme Bieszczadzkie Seminarium Naukowe „Wartości w pedagogice. Teoria i praktyka wartości w pedagogice”. Sanok,  24-25 maj 2011 r., referat: „Wychowanie ku wartościom moralnym w środowisku kształtującym osobowość jednostki”.
 8. Prešov: 10.11.2011. Międzynarodowa konferencja: Medzigeneračné mosty. Organizacja: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, Centrum edukácie a výskumu seniorov, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki. Referat: „Konflikty międzypokoleniowe w kontekście moralnego wychowania“
 9. Bielsko-Biała: 24.10.2011. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: OPIEKA - między wolnością a równością. W stronę filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej: Organizacja: Zakład Filozofii Wychowania, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie, Katedra filozofie a religionistiky, Prešovska Univerzita  univerzita v Prešove, Katedra Nauk o Rodzinie oraz Zakład Pedagogiki Opiekuńczej Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Cieszynie, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku. Temat wystąpienia: „Opieka jako moralny wybór wolnego człowieka“
 10. Stará Lesná: 18-20.09. 2011. Międzynarodowa konferencja: „Sloboda a jej projekcie”. Organizacja: Slovenské filozofické združenie pri SAV, Inštitút filozofie a etiky FF PU v Prešove. Temat wystąpienia: „Wolność w granicach moralności”
 11. . Międzynarodowa konferencja pt. Aктуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 18-19 maja 2011 w Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Ukraina, referat: Вплив родини на виховання моральної свідомості молоді
 12. Ogólnopolska konferencja pt. Jaka jesteś kobieto we współczesnym świecie 12.03 2012 Uniwersytet Rzeszowski, referat: „Wyobrażeniowy model rodziny współczesnej młodzieży“
 13. Prešov:  09.05. 2012 - Dejiny etického myslenia  na Slovensku III. (19. - 20. storočie). Inštitút filozofie a etiky, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove. Temat wystąpienia: „Etyczne aspekty wybranych idei Janusza Korczaka (1878-1942)
 14. Międzynarodowa konferencja na Słowacji w Horny Smokoviec organizowana przez Presovska Univerzita v Presove, Filozoficka Fakulta, Institut Filozofie a Etiky, Departament of Ethics  oraz UNESCO Chair in Bioethics at the Faculty of Arts, dnia 17-19 września 2012 nt. Professional Ethics: Past and Present. Temat  referatu: Etyczno-moralne aspekty wypalenia zawodowego nauczycieli.
 15. Międzynarodowa konferencja na Ukrainie, 22-23maja 2012, temat referatu:  Opieka jako moralny wybór wolnego człowieka [w;] Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. - Кам’янець-Подільський, 2012. - s. 18-20
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim na uniwersytecie w dniach 19-20 września 2012, temat wystapienia: Spoleczno edukacyjne walory procesow współpracy rodzicow i nauczycieli

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH:

 1. Pomoc opieka wsparcie dziecka i rodziny, Ogólnopolska konferencja w Rzeszowie, 2004
 2. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Zapobieganie Zachowaniom Ryzykownym Dzieci i Młodzieży”, Rzeszów 2004
 3. Społeczne powinności opieki i wychowania, Rzeszów 2005
 4. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej. Diagnozy- analizy- interpretacje, Rzeszów 27-28.10. 2009 UR wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego w/w konferencji
 5. Ogólnopolska konferencja pt. Jaka jesteś kobieto we współczesnym świecie 12.03 2012 Uniwersytet Rzeszowski

 

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

 • Staż naukowy w Stanach Zjednoczonych w Orchard Lake - stypendium KBN- 3 miesiące 1995
 • Staż naukowy na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim na Uniwersytecie Ivana Okienko we wrześniu 2008
 • Nauczyciel dyplomowany - pedagog  (28 lat pracy jako czynny nauczyciel, 1984-1996 nauczyciel języka angielskiego w LO Tyczyn, 1996-2012 pedagog w tym samym LO)

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I SPOŁECZNA:

 • Problematyka dziecka i rodziny jest szczególnie jej bliska, dlatego założyła i od ośmiu lat prowadzi Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Familiologów, którego pokonferencyjne - ogólnopolskie - pokłosie prac w postaci monografii zespołowej wyszło drukiem w 2009 roku w Wydawnictwie UR pt. Rodzina diagnoza profilaktyka i wsparcie pod redakcją naukową. Krystyny Duraj-Nowakowej i Urszuli Grucy-Miąsik;
 • Mediator przy Polskim Centrum Mediacji ds. karnych, rodzinnych i nieletnich oraz mediator oświatowy;
 •  unijny trener trenerów ds. opieki i wychowania;
 •  trener szkoły dla rodziców i wychowawców;
 • realizator  racjonalnej terapii zachowań;
 • uczestnik wielu szkoleń (np. dziecko z FAS, kinezjologia edukacyjna, artoterapia)
 • praca pedagogiczna na rzecz młodzieży z Doliny Strugu (mój wychowanek zdobył stypendium Leszka Czarneckiego)
 • działalność charytatywna dla dzieci specjalnej troski, współpraca z Fundacją Anny Dymnej
 •  nauczyciel dyplomowany;
 • czynny pedagog-praktyk w liceum ogólnokształcącym w Tyczynie (28 lat pracy, bogata działalność diagnostyczna, opiekuńcza, wychowawcza, terapeutyczna i profilaktyczna, współautorka programu dla województwa podkarpackiego „Bliżej prawa” realizowanego z Wojewodą Podkarpackim i Kuratorem Oświaty w Rzeszowie, edukator i twórca programów profilaktyki na terenie Podkarpacia, założycielka Klubu Pedagogium w LO Tyczyn, opiekun samorządu uczniowskiego, laureatka nagrody przyznawanej przez młodzież „Człowiek godny zaufania”)
 • współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie miasta Rzeszowa i Podkarpacia
 • współautorka dwóch filmów dla TV Rzeszów o rodzinnych domach dziecka i opiece internatowej
 • członek ISSAT
 •  założyciel MENSA Polska,
 • członek MENSA INTERNATIONAL;
 •  członek Rady Naukowej „Kwartalnika Edukacyjnego";
 •  członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania;
 • autor programów dla studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • pełnomocnik dziekana Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego ds. projektów unijnych i koordynatorem zadania „ Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej” w ramach projektu „ Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim „ który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki w latach 2009 - 2012.