DR TOMASZ GOSZTYŁA

adiunkt

w Zakładzie Psychologii

 

 

 

Kontakt

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 Rzeszów

p. 19

e-mail: tomgosz(at)ur.edu.pl

 

 

 

Wykształcenie

2009 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

2005 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski: magisterium z zakresu psychologii

2004 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski: magisterium z zakresu socjologii

 

Zainteresowania naukowe

Zaburzenia neurorozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu (ASD)

Psychologia rodziny i wychowania

Psychologia rozwoju

Psychologia duchowości i religii

Psychologia w architekturze i urbanistyce

 

 

Publikacje

Monografia

Gosztyła, T. (2010). Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 1. Gosztyła, T., Grygiel, P., Lew-Koralewicz, A. (2021). Partnerstwo w relacjach ze specjalistami w ocenie rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Rodzina-Specjalista. Skala Oceny Partnerstwa - polska adaptacja Family-Professional Partnership Scale. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 51 (1), 5-22. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8606
 2. Gosztyła, T., Prokopiak, A., Pasternak, J. (2020). Wdzięczność jako kluczowy czynnik rozwoju potraumatycznego u matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W: E. Sobocha, D. Wolska (red.), Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia (s. 52-71). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 3. Rachwał, A., Gosztyła, T. (2019). Otrzymywane i oczekiwane wsparcie w doświadczeniu matki samotnie wychowującej dziecko ze spektrum autyzmu - studium przypadku. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, 1-2(13-14),7-17.
 4. Gosztyła, T., Prokopiak, A., Pasternak, J. (2019). Radzenie sobie ze stresem a rozwój potraumatyczny rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Edukacja-Technika-Informatyka, nr specj. 1, 46-52.
 5. Gosztyła, T., Lew-Koralewicz, A., Ślęczkowska, M. (2019). Oddział klasowy dla dzieci ze spektrum autyzmu a problemy integracji społecznej - na przykładzie ogólnodostępnej szkoły podstawowej w Rzeszowie. Chowanna, 1 (52), 211-229.
 6. Gosztyła, T., Prokopiak, A. (2019). Mediating role of lack of support for the relationship between extraversion and sense of loneliness in parents of children with autism spectrum disorder and parents of children with intellectual disability. Journal of Psychopathology, 2 (25), 51-57.
 7. Gosztyła, M., Gosztyła, T. (2019). Parish church as an element of cultural heritage, social identity and landmark of local space. Fides et Ratio, 2 (38), 194-212.
 8. Lubas, M., Gosztyła, T. (2018). Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w segregacyjnym oraz niesegregacyjnym systemie kształcenia w opiniach rodziców. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, 1 (11), 256-286.
 9. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2017). Postawy rodzicielskie samotnych matek dzieci z autyzmem oraz matek dzieci neurotypowych. Kultura - Przemiany - Edukacja, tom V, 169-180.
 10. Gosztyła, T., Prokopiak, A. (2017). Poczucie osamotnienia u rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Psychoterapia, 3 (182), 81-92.
 11. Gosztyła, T. (2017) Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych. W: A. Myszka, K.I. Bieńkowska, I. Marczykowska (red.), Głos - Język - Komunikacja nr 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi (s. 31-39). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 12. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2017). Samotne rodzicielstwo w doświadczeniu matek dzieci z autyzmem. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1 (35), 63-74.
 13. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2017). Matki dzieci z autyzmem - kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie. W: K. Barłóg (red.), Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły (s. 111-123). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 14. Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2016). Trudne rodzicielstwo u progu dorosłości - młodzi rodzice dzieci z autyzmem. W: M. Marmola i A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych (s. 240-250). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 15. Kurasz, A., Gosztyła, T. (2016). Trudne zachowanie dziecka a praktyki religijne rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Fides et Ratio, 4 (28), 275-296.
 16. Gosztyła, M., Gosztyła, T. (2016). Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego Koszyc w opiniach studentów. Wiadomości Konserwatorskie, 46, 46-55.
 17. Gosztyła, M., Gosztyła, T. (2016). Współczesna architektura Rzeszowa w opiniach osób mieszkających i studiujących w Rzeszowie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), 43-56.
 18. Gosztyła, T., Gelleta, K. (2015). Marital quality and religiousness of couples parenting children with autism, Polish Journal of Applied Psychology, 13 (3), 41-52.
 19. Gosztyła, T. (2015). Marriage Satisfaction of Parents of Children with Autism. Introductory Exploration of the Problem among Polish Married Couples Rearing Children with Autism, Fides et Ratio, 4 (24), 228-247.
 20. Gosztyła, T. (2015). Communication between husband and wife bringing up children with autism, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, 6 (2), 85-98.
 21. Gosztyła, M., Gosztyła, T., Pásztor, P. (2014). Students’ Opinions and Attitudes towards Protection and Conservation of Historical Urban Architecture of Koszyce, Rzeszów and Jarosław, Transactions of the Uniwersities of Košice, 4, 6-20.
 22. Gelleta, K., Gosztyła, T. (2013). Religijność a patriotyzm, W: B. Soiński (red.), Edukacja. Teologia i Dialog, tom 9, Katecheza i Caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej (s. 125-141). Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 23. Gosztyła, T., Burda, I., Kolis, G., Kusior, M., Lorens, K. (2013). Perspektywy postrzegania czasu a wyobrażenia dotyczące małżeństwa. Badania empiryczne studentów. W: J. Kuck (red.), Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro (s. 349-367). Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 24. Gosztyła, T. (2013). Przyzwolenie na przemoc w środowisku młodzieży szkolnej jako problem indywidualny i społeczny, W: K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla (red.), Agresja i przemoc. Współczesne konteksty i wyzwania (s. 237-245). Jarosław: Wydawnictwo PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.
 25. Gelleta, K., Gosztyła, T. (2012). Przeżycia związane z I Komunią Świętą a poziom dojrzałości religijnej studentów. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej (s. 295-313). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 26. Gosztyła, T. (2011). Matka a nieintencjonalne wychowanie religijne dziecka. W: W. Błażejewski, Cz. Lewicki, E. Szal (red.), Uczeń zdolny w rodzinie i szkole (s. 345-365). Jarosław: Wydawnictwo PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.
 27. Suchodolska, A., Gosztyła, T. (2010). Personalność relacji religijnej narzeczonych a jakość ich wzajemnej komunikacji interpersonalnej. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek (red.), Studia z psychologii w KUL, tom 16. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 23-40.
 28. Gosztyła T. (2010), Ojciec a nieintencjonalne wychowanie religijne dziecka w świetle ustaleń psychologicznych, Roczniki Nauk o Rodzinie, tom 2 (57), s. 109-125.
 29. Gosztyła T. (2010), Dawne i nowe psychologiczne koncepcje dojrzałej religijności, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość - dawne i nowe formy (s. 275-285). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".
 30. Gosztyła T., Trubiłowicz E. (2008), "Miłość ojca jest miłością warunkową". O możliwych psychologicznych następstwach przyjęcia pewnego założenia, Roczniki Teologiczne, Tom LV, zeszyt 10: Nauki o Rodzinie, s. 209-219.
 31. Lachowska, B., Gosztyła, T. (2007). Graficzne przedstawienie reprezentacji poznawczej rodziny - analiza porównawcza rysunków dzieci wykonanych w różnych okresach historycznych. W: B. Kostrubiec, B. Mirucka (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych (s. 37-57). Lublin: TN KUL.
 32. Huk, J., Gosztyła, T., Daniluk, J. (2007). Wybrane uwarunkowania tolerancji wobec przemocy wśród młodzieży szkolnej, Annales UMCS, Sectio D, VOL. LXII, SUPPL. XVIII, N. 2. Lublin: UMCS, AM, s. 476-480.
 33. Trubiłowicz, E., Gosztyła, T. (2006). Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (s. 21-34). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

 

Granty

Grant NCN MINIATURA 2: Partnerstwo, współpraca i wsparcie w relacjach specjalistów z rodzicami dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi - polska adaptacja Family-Professional Partnership Scale (FPPS) oraz Enabling Practises Scale (EPS).

Nr decyzji: DEC-2018/02/X/HS6/02306